Kontakt

Na této stránce může oznámit nezákonný obsah nebo obsah, který je v rozporu s podmínkami služeb (pokud je to v dané službě umožněno), šířený na některých stránkách tzv. zprostředkovatelských služeb MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO 45313351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „MAFRA“) jejich uživateli.

Tato stránka je připravena v návaznosti na nařízení EU č. 2022/2065, o digitálních službách (dále jen „DSA“). Podle DSA není MAFRA odpovědná v rozsahu uvedeném v čl. 6 DSA za obsah vložený do jejích zprostředkovatelských služeb jejich uživateli. Je však povinna zřídit mechanismus oznamování nezákonného obsahu (tzv. mechanismus notice & action) podle čl. 16 DSA. MAFRA se rozhodla, že prostřednictvím tohoto mechanismu bude obvykle akceptovat i oznámení, která se nebudou týkat nezákonného obsahu, ale obsahu, který je v rozporu s podmínkami služeb. Nezákonný obsah a obsah, který je v rozporu s podmínkami služeb, bude nadále souhrnně nazýván „závadný obsah“.

V případě, kdy dotčená služba má vlastní systém oznamování u jednotlivých položek závadného obsahu, využijte prosím tento zvláštní systém, protože to urychlí vyřízení oznámení. Zvláštní systém mají tyto služby: rajce.idnes.cz, emimino.cz, blog.idnes.cz a diskuze pod články v našich zpravodajských médiích. Pro oznamování závadného obsahu či jiný kontakt ve věci DSA ze strany orgánů veřejné správy prosím využijte kontakty uvedené zde.

Pro ostatní služby (reality.idnes.cz a jobdnes.cz) můžete využít oznamování prostřednictvím těchto stránek.

Co je považováno za závadný obsah?

Závadným obsahem je obsah, který je v rozporu s podmínkami dotčené služby nebo který je nezákonný.

Co je považováno za nezákonný obsah?

Nezákonným obsahem se rozumí obsah porušující obecně závazné právní přepisy (např. Listinu práv a svobod, Ústavu a ostatní zákony) České republiky, Evropské unie, ostatních členských států Evropské unie a států tvořících Evropský hospodářský prostor (státy EHS jsou Lichtenštejnsko, Norsko a Island).

Co je považováno za obsah v rozporu s podmínkami služby?

Zakázaný obsah je uveden v podmínkách jednotlivých služeb.

Kdo může oznámit závadný obsah?

Kdokoliv – jakýkoliv uživatel služby reality.idnes.cz a jobdnes.cz, ať je v ní registrován či nikoliv (jen navštěvuje stránky služby). Závadný obsah mohou oznámit i orgány veřejné správy. Pro oznamování závadného obsahu či jiný kontakt ve věci DSA ze strany orgánů veřejné správy však prosím využijte kontakty uvedené zde.

Závadný obsah může kontrolovat i MAFRA v rámci činnosti označované jako „Dobrý samaritán“ – viz čl. 7 DSA.

Jak probíhá oznamování závadného obsahu?

Vyplňte prosím tento formulář, a zašlete jej na adresu . Upozorňujeme, že pokud ve formuláři nevyplníte Vaše kontaktní údaje (zejména e-mail), budeme vycházet z toho, že nechcete, abychom Vás ve věci stížnosti dále kontaktovali. Pokud chcete stížnost podat zcela anonymně, využijte např. dočasně zřizovanou jednorázovou e-mailovou adresu v rámci e-mailových služeb.

Vyplněný formulář bude předán administrátorům příslušné služby k vyřízení. Upozorňujeme, že čím přesnější bude Váš popis závadnosti nahlášeného obsahu a odkaz na něj, tím jednodušší bude pro nás věc vyřídit. K oznámení můžete přiložit další dokumenty, které podpoří Váš nárok.

Postup po podání oznámení

Podání oznámení s upozorněním na závadný obsah Vám bude potvrzeno e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou udáte ve svém oznámení; neuvedete-li ji přímo ve formuláři, nebudeme Vás informovat.

Vaše oznámení následně prověříme a rozhodneme se, zda vůči uživateli, který nahrál dotčený obsah, přijmeme některé z opatření předpokládaných v DSA či podmínkách služby, v opačném případě oznámení odložíme. Pokud Vaše oznámení nebude přezkoumatelné, např. proto, že nebude obsahovat odkaz na závadný obsah či důvody jeho závadnosti, také jej bez dalšího odložíme.

O přijatém rozhodnutí Vás budeme informovat, pokud budeme mít k dispozici Vaši e-mailovou adresu. Pokud přijmeme některé z opatření uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení DSA, vyrozumíme o tom uživatele, který nahrál obsah, jehož se toto opatření bude týkat.

Pokud s naším rozhodnutím ohledně Vašeho oznámení nebudete souhlasit, máte právo využít náš interní systém stížností ve smyslu čl. 20 DSA (odvolací systém). V takovém případě pošlete stížnost e-mailem na adresu a přesně specifikujte, proč s naším rozhodnutím nesouhlasíte, případně nám zašlete další podklady, které odůvodňují Vaše tvrzení. Pokud bude stížnost obsahovat dostatečné důvody k tomu, abychom dospěli k závěru, že naše rozhodnutí nepodnikat žádné kroky na základě oznámení je neodůvodněné, rozhodnutí bez zbytečného odkladu zrušíme.

Podat stížnost podle čl. 20 DSA je možné po dobu šesti měsíců ode dne doručení naší informace o vyřízení Vašeho oznámení.

Dále máte právo se obrátit na koordinátora digitálních služeb podle DSA, kterým je Český telekomunikační úřad, právo využít mimosoudní řešení sporů podle čl. 21 DSA (pokud nebude úspěšná Vaše stížnost podle čl. 20 DSA) a právo na soudní ochranu.

Pozastavení přijímání oznámení

Podle čl. 23 odst. 2 DSA můžeme pozastavit vyřizování oznámení a stížností podaných prostřednictvím mechanismů podle DSA vůči osobám nebo subjektům či stěžovatelům, kteří často podávají zjevně neodůvodněné oznámení nebo stížnosti. V takovém případě si vyhrazujeme právo po předchozím upozornění na přiměřenou dobu od takových osob oznámení a stížnosti nepřijímat.