Kde nás najdete

Adresa:

MAFRA, a.s.
Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11 (mapa)
150 00 Praha 5

Po - Pá: 9:00 - 17:00

IČ: 45313351
DIČ: CZ45313351

Rychlé kontakty:

Recepce: +420 225 061 234
e-mail:
Telefonní linky pro předplatné: ZDE >>

Compliance, ochrana osobních údajů a whistleblowing:

Na naši společnost se můžete obrátit ve věcech týkajících se compliance, zpracování osobních údajů a také pokud chcete učinit oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb. Za tímto účelem jsme zřídili 3 kontaktní linky a to (i) compliance linku, (ii) linku pro záležitosti týkající se zpracování osobních údajů (kde ale můžete kontaktovat i přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů) a (iii) whistleblowingovou linku pro přijímání podnětů v rámci zákona č. 171/2023 Sb.

Kontakty na Compliance linku:

Compliance linka:
Tel: +420 225 063 137

Kontakty pro účely ochrany osobních údajů (zejména podle GDPR):

e-mail:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
IČ: 45313351
DIČ: CZ45313351
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1328

Kontakty a informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 sb., o ochraně oznamovatelů a zákona č. 253/2008 Sb.:

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon“) společnost umožňuje podat oznámení vedle Compliance linky, která představuje (z pohledu společnosti) preferovanou cestu podávání oznámení o možném porušení etického kodexu nebo o protiprávním jednání, také prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti.

Pro oznámení podle Zákona a podle AML Zákona existují odlišná pravidla uvedená níže:

Společnost přijímá v souladu se Zákonem od fyzických osob, které pro ni vykonávaly, byť zprostředkovaně, práci nebo jinou obdobnou činnost (resp. se o ní ucházely), oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, a které:

  1. má znaky trestného činu,
  2. znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
  3. porušuje Zákon, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Společnost vylučuje pro účely Zákona přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.
I tyto osoby však mohou vždy využít Compliance linku, jež je uvedena výše.

Společnost pro účely Zákona přijímá pouze NEANONYMNÍ oznámení, která obsahují údaje o totožnosti oznamovatele (jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele). Pro anonymní oznámení můžete využít Compliance linku.

Oznámení podle AML Zákona:

Společnost přijímá v souladu s AML Zákonem od zaměstnanců či fyzických osob, které jsou pro společnost činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, oznámení týkající se rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu anebo porušení AML Zákona. Přípustná jsou i anonymní oznámení.
I tyto osoby však mohou vždy využít Compliance linku, jež je uvedena výše.

Společná pravidla:

Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně. Příslušnou osobou pro přijímání oznámení dle Zákona jsou dva interní právníci společnosti, další příslušnou osobou, která se podílejí na řešení oznámení, je vedoucí personálního oddělení společnosti. Pro možnost osobního učinění oznámení nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

Telefonní číslo pro podání oznámení (v pracovních dnech ve standardní pracovní hodiny): +420 734 517 401.

Emailová adresa pro podání oznámení:

Adresa pro podání písemných oznámení:
JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D.
ředitel právního úseku – do vlastních rukou
MAFRA, a.s.
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5

OBÁLKA MUSÍ BÝT VHODNĚ OZNAČENA, např. „Neotevírat, do vlastních rukou adresáta“.

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními dle Zákona.

Kdokoliv může kdykoliv podat svůj podnět o protiprávním jednání také na Compliance linku uvedenou výše. Compliance linka řeší veškeré podněty od všech oznamovatelů (včetně těch, které nespadají do oblastí vyjmenovaných Zákonem) i anonymní podněty. Řešení těchto podnětů se pak řídí pravidly programu Compliance a nikoliv Zákona.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také do externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (§ 34a) lze oznámit Finančnímu analytickému úřadu na .

Informace o jednotném kontaktním místě pro účely nařízení (EU) 2022/2065 a nařízení (EU) 2021/784 naleznete zde.