Zastupování společnosti

MAFRA, a.s. a Stanice O, a.s. upozorňují své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že jejich jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici.

Následující smlouvy může uzavírat anebo právní jednání činit v zastoupení MAFRA, a.s., resp. Stanice O, a.s. vždy pouze její statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci či písemného pověření, která budou výslovně obsahovat zmocnění k takovému jednání:

1. smlouvy o smlouvě budoucí,

2. nakládání s doménami, ochrannými známkami a jinými předměty průmyslového vlastnictví,

3. uzavírání licenčních a podlicenčních smluv, vyjma běžných smluv s autory na příspěvky do médií,

4. nabytí, zatížení či zcizení nemovitostí,

5. jakékoliv zajištění či utvrzení dluhů jak MAFRA, a.s. (Stanice O, a.s.), tak třetích osob (včetně ujednání o smluvních pokutách a uznání dluhu, ručení, finanční záruky apod.),

6. uzavření zástavní smlouvy, nabytí zastaveného majetku,

7. veřejná nabídka,

8. ujednání o závdavku,

9. jakákoliv dispozice s obchodním závodem či částí závodu tvořící samostatnou organizační složku,

10. postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu,

11. převzetí majetku, postoupení smlouvy,

12. smlouvy o zápůjčce nebo úvěru,

13. jakékoliv úkony týkající se svěřenských fondů,

14. podávání nabídek a uzavírání smluv v rámci veřejných zakázek,

15. jakákoliv jednání týkající se cenných papírů (včetně směnek) či podílů v jiných osobách

16. dohody o narovnání,

17. vzdání se práva a prominutí dluhu (včetně jednání učiněných formou vrácení dlužního úpisu apod.),

18. pracovní smlouvy anebo

19. jakékoliv smlouvy, u nichž hodnota plnění kterékoliv smluvní strany přesahuje 100.000,- Kč bez DPH, ledaže se jedná o běžnou smlouvu o reklamě uveřejňované v médiích MAFRA, a.s. (Stanice O, a.s.) za obvyklých podmínek.

MAFRA, a.s. si zároveň vyhrazuje uzavření takovýchto smluv pouze písemně.

Stanice O, a.s. si zároveň vyhrazuje uzavření takovýchto smluv pouze písemně.