Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů společností MAFRA, a.s.

Ve společnosti MAFRA usilujeme o to, aby vaše údaje byly chráněny před zneužitím. Zpracováváme je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom vás seznámili s pravidly ochrany vašich osobních údajů, protože jejich bezpečnost je pro nás priorita. Abychom vám zjednodušili orientaci v informacích, rozdělili jsme je do skupin.  V jednotlivých případech můžete obdržet podrobnější poučení v rámci naší příslušné služby či vás budeme informovat adresně.

Přehled

Obsah


Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále také jen „MAFRA“). Kontaktní údaje správce naleznete zde.

Níže se dozvíte, jak bude naše společnost Vaše údaje zpracovávat. Poučení je připraveno v návaznosti na tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tedy nařízení EU č. 2016/679, dále jej budeme nazývat také jen „Nařízení“).


Poučení o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery MAFRA, a.s.

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, pokud se jedná o osobní údaje skutečných či potenciálních smluvních partnerů – fyzických osob (vyjma zaměstnanců).

Níže se dozvíte, jak bude naše společnost Vaše údaje zpracovávat.

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Osobní údaje smluvních partnerů - fyzických osob (dále jen „partner“) nebo fyzických osob, které jsou kontaktními osobami smluvních partnerů, které bude MAFRA zpracovávat, zahrnují zejména údaje poskytnuté partnery, typicky:

 • jméno a příjmení
 • místo podnikání
 • IČ a DIČ
 • číslo účtu
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo, vč. času volání a délky hovoru)
 • datum narození
 • údaje uvedené ve smlouvě, dále pak
 • fakturované a hrazené (dlužné) částky
 • údaje o probíhajícím plnění a komunikace s partnery (či osobami jednajícími jejich jménem).

V souvislosti s komunikací s partnerem si MAFRA může ukládat také některé technické údaje, tedy

 • čas provedené komunikace s partnerem
 • IP adresu, z níž bude zaslána.

U potenciálních smluvních partnerů – podnikatelů může naše společnost zpracovávat údaje získané z otevřených zdrojů (např. jejich webové stránky či jimi zadaná inzerce), aby je pak mohla kontaktovat telefonicky s nabídkou služeb. Takové základní údaje si může naše společnost uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu.

U zpracovatelů osobních údajů činných pro MAFRA ve smyslu čl. 28 Nařízení, správců osobních údajů, jimž MAFRA údaje předává, a u společných správců ve smyslu čl. 26 Nařízení mohou být vybrané veřejně dostupné údaje o jejich komerční činnosti ukládány za účelem prověření jejich důvěryhodnosti z pohledu zpracování osobních údajů.

 • telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení (vč. času volání a délky hovoru, bez jakýchkoliv souvisejících údajů)

jsou dále také ukládána do zvláštní evidence po přiměřenou dobu za účelem řádného vyúčtování telekomunikačních služeb, ochrany práv MAFRA a případného rozlišení mezi soukromými a pracovními hovory. Přístup k takovým údajům mají však standardně kromě administrátorů příslušného systému pouze zaměstnanci, z jejichž zařízení komunikace probíhala.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení (EU) č. 2016/679 můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů smluvního partnera bude

 • uzavření a plnění smlouvy

pro tyto účely budeme využívat obvykle všechny předané údaje. V této souvislosti budou údaje dále používány

 • k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů MAFRA
 • pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců (zejména údaje o kontaktech se smluvním partnerem), compliance a whistleblowing
 • pro statistické účely (a to obvykle údaje o výši plnění a počtu uzavřených smluv a dále např. počtu schůzek našich zaměstnanců s partnerem)
 • další rozvoj služeb MAFRA, a to buď služby, které se týká uzavřená smlouva, nebo vnitřních administrativních postupů v MAFRA
 • k vymáhání pohledávek a
 • k ochraně práv MAFRA a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností.

Údaje (zejména získané z elektronické komunikace s partnerem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také

 • za účelem IT bezpečnosti MAFRA

Dále budou osobní údaje partnera užívány MAFRA

 • za účelem plnění jejích právních povinností

zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (a to jak partnera či osob za něj jednajících, zde se jedná o doložení splnění povinností MAFRA podle Nařízení), předpisů o regulaci reklamy atp. a

 • pro účely přímého marketingu

(tedy zejména zasílání nabídek na naše další produkty a služby, tedy kontaktováním e-mailem či telefonem; pro tyto účely budou obvykle užívány informace o kontaktech partnera a v přiměřeném rozsahu o jeho dříve objednaných produktech, abychom mu mohli učinit jemu vyhovující nabídky). Podrobnosti jsou uvedeny v oddíle Obchodní sdělení.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje smluvních partnerů ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

Právním základem zpracování osobních údajů partnerů je

 • nezbytnost plnění smlouvy (vč. vymáhání vzniklých pohledávek),
 • oprávněné zájmy MAFRA a třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na plnění, na němž se bude podílet i partner)

Které jsou dány zájmem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochraně jejich práv, zejména proti právním nárokům a protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely a další rozvoj služeb MAFRA, zpracováním pro přímý marketing  a

 • plnění zákonných požadavků

Zejména se jedná o předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 119/2019 Sb. a Nařízení), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.).

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů partnera či osob za něj jednajících oprávněný zájem MAFRA (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj služeb MAFRA a ochranu práv MAFRA a třetích osob), má partner z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude MAFRA takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy partnera nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv) je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude obvykle probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala (např. za účelem ochrany našich práv či dokládání právního důvodů, proč jsme Vám obchodní sdělení zasílali).

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování (např. smlouvy a údaje získané v souvislosti s jejich plněním budou standardně evidovány po dobu 10 let od jejich zániku; toto časové omezení se nebude vztahovat na smlouvy, u nichž to bude odůvodňovat jejich charakter, např. dlouhodobé licenční smlouvy, smlouvy týkající se vzniku či zániku věcných práv, smlouvy o nabytí cenných papírů, smlouvy týkající se využívání veřejných prostředků, smlouvy o dodávce staveb, některé další rizikové smlouvy, předávací protokoly staveb apod., kde bude doba archivace stanovena individuálně a bude překračovat dobu 10 let či budou ukládány po neomezenou dobu). Pokud je doba zpracování stanovena právními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po takovou dobu, pokud dále uvedené důvody neodůvodní delší dobu zpracování.

Základní přehled toho, že byla s nějakým subjektem ze strany MAFRA uzavřena smlouva, kdy se tak stalo a jaký byl předmět plnění, může být uložen v databázi smluv bez časového omezení.

Kontaktní údaje partnerů pro účely zasílání obchodních sdělení bude MAFRA zpracovávat po dobu, než partner vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale bude MAFRA zpracovávat základní údaje o tom, proč partnerovi obchodní sdělení zasílala, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor s partnerem či bude probíhat kontrola ze strany orgánu veřejné správy apod.

Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek:

 • délky promlčecí doby
 • pravděpodobnosti vznesení právních nároků
 • obvyklých postupů na trhu,
 • pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a
 • případných doporučení dozorových orgánů

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit.

Pokud dojde ke změně poskytnutých údajů či jiných partnerem předaných údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně. Za účelem aktualizace dat je možné MAFRA kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na .

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (např. v našem CRM systému, v rámci aplikace Outlook pokud jde o e-maily, v našem účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.). Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v kartotékách, jako je systém pro uložení papírových smluv či kartotéky vizitek, které si vedou naši jednotliví zaměstnanci.

MAFRA bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude MAFRA zpracovávat ve své kartotéce; jednotliví naši zaměstnanci si mohou vést také vlastní kartotéky (např. vizitek). Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany partnera je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude smlouva uzavřena a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).

Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme zpracovávat pouze, pokud ho sami dobrovolně na smlouvě uvedete nebo to bude vyžadovat právní předpis (pokud to není stanoveno výslovně právním předpisem, naše společnost netrvá na tom, abyste Vaše rodné číslo na smlouvy uváděli, raději jej tedy do smluv neuvádějte).

V případě, že partner – fyzická osoba poskytne MAFRA na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou dobrovolně údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby MAFRA toto jeho rodné číslo využívala pro účely evidence smluv, poskytnutých plnění a ochranu práv MAFRA, aby jej za tímto účelem archivovala, zpracovávala a užívala. Následné zpracování již probíhá na základě oprávněného zájmu MAFRA.

Zároveň upozorňujeme, že podle § 13c odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona můžeme rodné číslo užít také tehdy, pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek, jsou-li přijata konkrétní opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů, která odpovídají stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i různě pravděpodobným a závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Standardně však rodná čísla našich partnerů neukládáme.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V některých případech můžeme Vaše údaje zpřístupnit i osobám, které budou samostatnými správci osobních údajů či společnými správci společně s naší společností.

MAFRA může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem partnera. MAFRA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb)
 • provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu

 • právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům či osobám tvořícím s MAFRA koncern, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb.

Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také

 • společnosti poskytující pojištění pohledávek anebo
 • inkasním agenturám

a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek. Některé činnosti jsou také zajišťovány centrálně ze strany

 • koncernu, jehož je MAFRA součástí, kde pak jsou např. vedeny centrální seznamy dodavatelů.

Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také

 • orgánům veřejné správy

Některé zvláštní předpisy umožňují dotčeným osobám požadovat sdělení některých údajů, např. podle § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. je šiřitel reklamy povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy.

V případě platebního styku mohou v běžném rozsahu některé údaje získat

 • banky či poskytovatelé platebních služeb na internetu

Jako zpracovatel pro službu inkasa plateb v rámci SIPO je využívána

 • Česká pošta, s.p.

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.

Poučení o zpracování osobních údajů pro kontaktní osoby smluvních partnerů MAFRA

V rámci zpracování osobních údajů aktuálních či potenciálních smluvních partnerů zpracovává MAFRA také údaje o jejich kontaktních osobách (např. jejich statutárních orgánech či zaměstnancích, kteří s MAFRA jednají). V rámci těchto údajů jsou obvykle zpracovávány údaje o jménu a příjmení takových osob, jejich e-mailové adrese, pracovní pozici, jejich tel. čísle a případně zápisy ze schůzek s nimi. Tyto údaje jsou zpracovávány pro stejné účely a v obdobném rozsahu a s obdobnou dobou trvání jako údaje smluvních partnerů. Jednotliví zaměstnanci MAFRA si mohou vést svoje vlastní seznamy kontaktních osob, např. v rámci telefonních adresářů či katalogů vizitek. Telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení, jsou dále také ukládána po přiměřenou dobu za účelem řádného vyúčtování telekomunikačních služeb, ochrany práv MAFRA a případného rozlišení mezi soukromými a pracovními hovory. Přístup k takovým údajům mají však kromě administrátorů systému pouze zaměstnanci, z jejichž zařízení komunikace probíhala. Právním základem zpracování osobních údajů kontaktních osob partnerů je oprávněný zájem MAFRA.


Poučení o zpracování osobních údajů pro předplatitele a osoby za ně jednající

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů fyzických osob ze strany MAFRA, pokud se jedná o osobní údaje předplatitelů (a případně plátců) tištěných a elektronických periodik MAFRA, resp. osob za ně jednajících

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Budeme o Vás zpracovávat údaje, které nám poskytnete, nebo které zadáte do našeho systému, typicky Vaše:

 • jméno a příjmení
 • informace o podnikateli/nepodnikateli
 • IČO a DIČ u podnikatele
 • e-mail (případně zvláštní e-mail pro zasílání vyúčtování)
 • adresu
 • fakturační adresu
 • doručovací adresu (vč. dočasné)
 • korespondenční adresu
 • telefon
 • datum narození
 • číslo účtu
 • vybraný produkt včetně souvisejících údajů
 • způsob úhrady a frekvenci úhrady
 • spojovací číslo SIPO a dále
 • vazby na osobu předplatitele, pokud je odlišný od plátce a informace o Vámi zvolených benefitech).

U předplatitelů – právnických osob budeme zpracovávat osobní údaje o

 • fyzických osobách za ně jednajících (obvykle jejich jméno a příjmení).

Dále budeme zpracovávat informace získané v rámci komunikace s Vámi o dodávání našich produktů, zejména:

 • Vaše telefonní číslo
 • datum a čas hovoru
 • IP adresu
 • běžně ukládané informace u e-mailů
 • údaje o platební morálce (platbách, dlužných částkách apod.)
 • údaje o Vámi objednaném produktu
 • čerpaných benefitech
 • údaje nutné pro vyřízení reklamace
 • údaje nutné pro doručování
 • údaje pro zasílání našich obchodních sdělení apod.

Pokud bude osoba předplatitele a plátce odlišná, budeme o předplatiteli zpracovávat také informace zadané plátcem předplatného.

Upozorňujeme, že veškeré uskutečněné hovory call centra jsou nahrávány a to za účelem dokladování uzavření, změny a plnění smlouvy, servisní činnosti v rámci poskytované služby, ochrany našich práv a kontroly plnění povinností ze strany našich spolupracovníků. Pokud nechcete, aby byly Vaše hovory s naším call centrem nahrávány, kontaktujte nás prosím jiným způsobem, případně požádejte o hovor z nemonitorované linky.

Údaje získáme přímo od Vás nebo v rámci plnění smluvního vztahu s Vámi.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů bude

 • uzavření a plnění smlouvy; pro tyto účely budeme využívat obvykle všechny předané údaje.

V této souvislosti budou údaje dále používány

 • k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů MAFRA
 • pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců
 • pro statistické účely
 • další rozvoj služeb MAFRA

a to buď služby, které se týká uzavřená smlouva, nebo vnitřních administrativních postupů v MAFRA

 • k vymáhání pohledávek
 • k ochraně práv MAFRA a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností.

Údaje (zejména získané z elektronické komunikace s předplatitelem nebo v rámci elektronické objednávky na našich stránkách, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem

 • IT bezpečnosti MAFRA

Dále budou osobní údaje předplatitelů užívány MAFRA

 • za účelem plnění jejích právních povinností

zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (zde se jedná o doložení splnění povinností MAFRA podle Nařízení), a

 • pro účely přímého marketingu

tedy zejména zasílání nabídek na naše další produkty a služby, tedy kontaktováním e-mailem či telefonem; pro tyto účely budou obvykle užívány informace o kontaktech předplatitele  a v přiměřeném rozsahu o jeho dříve objednaných produktech, abychom mu mohli učinit jemu vyhovující nabídky. Odmítnout další zasílání takových nabídek můžete již při objednávce, dále kdykoliv na níže uvedených kontaktech, či je budete moci odmítnout i při doručení každé jednotlivé zprávy.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení . Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje smluvních partnerů ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

Právním základem zpracování osobních údajů předplatitelů a plátců  je

 • nezbytnost plnění smlouvy (vč. vymáhání vzniklých pohledávek)
 • oprávněné zájmy MAFRA a třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na dodávce předplatného)

které jsou dány zájmem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochraně jejich práv, zejména proti právním nárokům a protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely a další rozvoj služeb MAFRA, zpracováním pro přímý marketing  a

 • plnění zákonných požadavků

zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména podle zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů předplatitele či osob za něj jednajících oprávněný zájem MAFRA (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj služeb MAFRA a ochranu práv MAFRA a třetích osob), má předplatitel z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude MAFRA takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy příslušné osoby nebo jejími právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv) je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude obvykle probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala (např. za účelem ochrany našich práv či dokládání právního důvodů, proč jsme Vám obchodní sdělení zasílali).

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování (např. smlouvy a údaje získané v souvislosti s jejich plněním budou standardně evidovány po dobu 10 let od jejich zániku, nahrávky po dobu 5 let od pořízení). Pokud je doba zpracování stanovena právními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po takovou dobu, pokud dále uvedené důvody neodůvodní delší dobu zpracování.

Základní přehled o tom, že byla s nějakým subjektem ze strany MAFRA uzavřena smlouva, kdy se tak stalo a jaký byl předmět plnění, může být uložen v databázi smluv bez časového omezení.

Kontaktní údaje předplatitelů pro účely zasílání obchodních sdělení bude MAFRA zpracovávat po dobu, než předplatitel vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale bude MAFRA zpracovávat základní údaje o tom, proč předplatiteli obchodní sdělení zasílala, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor s předplatitelem či bude probíhat kontrola ze strany orgánu veřejné správy apod.

Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit.

Pokud dojde ke změně poskytnutých údajů či jiných předplatitelem předaných údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně. Za účelem aktualizace dat je možné MAFRA kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na predplatne@mafra.cz.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (např. v našem CRM systému, v rámci aplikace Outlook pokud jde o e-maily, v našem účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.). Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v kartotékách, jako je systém pro uložení papírových smluv či kartotéky vizitek, které si vedou naši jednotliví zaměstnanci.

MAFRA bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude MAFRA zpracovávat ve své kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany předplatitele je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude smlouva uzavřena a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).

Bližší informace o celém procesu správy předplatného najdete také ve všeobecných obchodních podmínkách.

Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme zpracovávat pouze, pokud ho sami dobrovolně na smlouvě uvedete nebo to bude vyžadovat právní předpis (naše společnost netrvá na tom, abyste Vaše rodné číslo na smlouvy uváděli, raději jej tedy do smluv neuvádějte).

V případě, že předplatitel – fyzická osoba poskytne MAFRA na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo dobrovolně údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby MAFRA toto jeho rodné číslo využívala pro účely evidence smluv, poskytnutých plnění a ochranu práv MAFRA, aby jej za tímto účelem archivovala, zpracovávala a užívala.

Zároveň upozorňujeme, že podle § 13c odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona můžeme rodné číslo užít také tehdy, pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek, jsou-li přijata konkrétní opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů, která odpovídají stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i různě pravděpodobným a závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Standardně však rodná čísla našich předplatitelů nezjišťujeme a nepoužíváme.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V některých případech můžeme Vaše údaje zpřístupnit i osobám, které budou samostatnými správci osobních údajů či společnými správci společně s naší společností.

MAFRA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb)
 • provozovatelům (záložních) serverů
 • provozovatelům technologií využívaných MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu

 • právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům či osobám tvořícím s MAFRA koncern, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb.

Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také

 • společnosti poskytující pojištění pohledávek
 • inkasním agenturám a
 • advokátům

a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také

 • orgánům veřejné správy

Některé zvláštní předpisy umožňují dotčeným osobám požadovat sdělení některých údajů, např. podle § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. je šiřitel reklamy povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy.

V případě platebního styku mohou v běžném rozsahu některé údaje získat

 • banky či
 • poskytovatelé platebních služeb na internetu

Pro doručování a zpracování předplatného využíváme třetí osoby, zejména společnosti

 • První novinová společnost a.s., IČO: 45795533
 • SEND Předplatné, IČO: 61061409
 • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983

Společnostem doručujícím předplatné či dárky k předplatnému, i když pro nás nebudou činní jako tzv. zpracovatelé údajů, mohou být předány vedle Vašich adresních údajů také Váš e-mail a telefonní číslo, aby Vás mohly kontaktovat ohledně doručení zásilky.

Jako zpracovatel pro službu inkasa plateb v rámci SIPO je využívána

 • Česká pošta, s.p.

Pokud budete využívat nějaký benefit s předplatným spojený, předáme Vaše osobní údaje v potřebném rozsahu také

 • poskytovatelům takových benefitů.

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.


Profilování s právními následky

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Pokud budete mít pocit, že jsme přesto nějaké takové automatizované rozhodnutí ohledně Vaší osoby přijali, kontaktujte nás prosím a naši zaměstnanci osobně prověří Vaše námitky a správnost postupu naší společnosti.


Obchodní sdělení

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, pokud se jedná o osobní údaje využívané k zasílání tzv. obchodních sdělení e-mailem či jinými elektronickými prostředky umožňujícími uložení takových informací (dále souhrnně jen „e-mail“).

MAFRA zasílá také tzv. obchodní sdělení prostřednictvím e-mailů. Tato obchodní sdělení jsou zasílána 2 skupinám osob:

 • osobám, které udělily MAFRA svůj souhlas a to v rozsahu odpovídajícím takovému souhlasu.
 • zákazníkům MAFRA (vč. minulých). Takovéto zpracování je založeno na § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Obsah zasílaných obchodních sdělení bude omezen pouze na podobné výrobky nebo služby jako jsou ty, které partner od MAFRA již odebírá (odebíral).

Frekvence zasílání bude určena tak, aby nebyla příliš obtěžující (obvykle nebudeme zasílat více než 1 e-mail týdně).

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a z jakých zdrojů?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

V této části také uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaši e-mailovou adresu a případně
 • přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali.

V této souvislosti můžeme v přiměřeném rozsahu využít

 • i další Vámi zadané údaje v rámci naší příslušné služby

pro to, abychom si Vás zařadili do obecné skupiny osob s podobnými preferencemi a mohli v některých případech omezit Vám zasílaná obchodní sdělení pouze na ta, která by Vás mohla zajímat. Tyto údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tedy za účelem tzv. přímého marketingu.

Dále budeme zpracovávat

 • údaje o tom, jakým způsobem jste se zaregistrovali do naší služby resp.

kdy a jak jste udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení

a to obvykle uložením informací:

 • o době registrace/udělení souhlasu, vč.
 • Vaší IP adresy) a
 • kdy a jak jste odmítli další zasílání našich obchodních sdělení.

Tyto údaje (společně s údaji uvedenými v prvním odstavci) budeme zpracovávat za účelem plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů a za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti.

V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle

 • informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu
 • kdy se tak stalo
 • jak jste na e-mail reagovali
 • dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně
 • verzi Vašeho systému

Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace). Pokud si nepřejete takovéto zpracování Vašich informací, e-maily prosím odhlaste.

Pokud nás požádáte, abychom Vás nekontaktovali, budeme si za tímto účelem vést databázi osob, které nemáme kontaktovat a to s jejich základními údaji (jméno, příjmení, e-mail).

Zdroje údajů: V rámci výše uvedených účelů o Vás budeme zpracovávat informace získané přímo od Vás a dále informace získané sledováním Vašich reakcí na e-maily.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v  Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje smluvních partnerů ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

Primárním právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení je buď Váš

 • souhlas

nebo – v případě sdělení zasílaných zákazníkům MAFRA či osobám registrovaným ve službách MAFRA -

 • § 7 zákona č. 480/2004 Sb., který zasílání nevyžádaných obchodních sdělení umožňuje (tento důvod odpovídá oprávněnému zájmu podle Nařízení).

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro účely ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti je

 • oprávněný zájem MAFRA.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro účely ochrany plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů jsou

 • povinnosti stanovené právními předpisy.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

V případě zpracování údajů pro účely zasílání e-mailů zákazníkům je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen.

Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout i na adrese sídla MAFRA, prostřednictvím příslušného odkazu ve zprávě či prostřednictvím e-mailové adresy . Takové odmítnutí nemá – neurčíte-li výslovně jinak – vliv na zasílání jiných druhů obchodních sdělení, než na které partner reaguje.

Právo na námitku Vám však umožňuje nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu i v jiných případech, než je přímo samotné zasílání obchodních sdělení. Může se tak stát v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. V takovém případě nebude MAFRA takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Odvolání souhlasu

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání  klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictvím příslušného odkazu ve zprávě či na níže uvedených kontaktech. Ve svém, sdělení prosím pokud možno přesně specifikujte, jakého souhlasu se Vaše odvolání týká, pomůžete nám tak Vaši žádost rychleji vyřešit. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Kontaktní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení bude MAFRA zpracovávat po dobu, než vyjádříte s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale budeme zpracovávat základní údaje o tom, proč jsme Vám taková sdělení zasílali, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání (standardně po dobu 4 let od ukončení zasílání).

Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor s partnerem či bude probíhat kontrola ze strany orgánu veřejné správy.

Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek:

 • délky promlčecí doby
 • pravděpodobnosti vznesení právních nároků
 • obvyklých postupů na trhu
 • pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a
 • případných doporučení dozorových orgánů.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (obvykle v rámci administračního rozhraní služby, do níž jste se přihlásili nebo v jejímž rámci jste nám udělili souhlas).

MAFRA bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů – zasílatelů e-mailů. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany subjektu údajů je dobrovolné.

Telefonní hovory

Za účelem nabídky našich služeb Vás můžeme kontaktovat také telefonicky.

Pokud Vás budeme kontaktovat s nabídkou našich služeb telefonicky a vy si nebudete přít, abychom Vaše telefonní čísla za tímto účelem v rámci daného segmentu nabídky používali, informujte nás prosím o tom, že už si nepřejete, abychom Vaše telefonní číslo za takovým účelem využívali.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.

MAFRA může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem partnera. MAFRA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb)
 • provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných MAFRA

kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu

 • právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům či osobám tvořícím s MAFRA koncern, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb případně
 • na vyžádání či v případě závažného podezření na protiprávní činnost orgánům státní správy.

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.Naše služby a děti

Naše služby, do nichž je nutné se registrovat, nejsou určeny osobám mladším 15 let, ledaže by v nich bylo výslovně stanoveno jinak. Pokud byste byli osobou mladší 15 let a chtěli nějakou naši službu využívat, resp. nám poskytovali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, dejte nám to prosím při registraci či udělení souhlasu vědět (využijte při tom prosím námi uváděné kontakty), abychom mohli zvážit, zda není nutné kontaktovat Vašeho zákonného zástupce a získat jeho souhlas.


Poučení o zpracování osobních údajů pro účely novinářské činnosti

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, pokud se jedná o osobní údaje osob, které jsou zpracovávány pro novinářské účely, tedy pro účely výkonu svobody projevu a informací v rámci přípravy a publikace článků (resp. reportáží či fotografií) zveřejněných v médiích vydávaných či provozovaných společností MAFRA, a.s. Poučení je připraveno na základě Nařízení, se zohledněním (i) právní úpravy práva na svobodu projevu a informací podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod podle čl. 11 Listiny základních práv Evropské unie a (ii) právní úpravy v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), který obsahuje úpravu výjimek pro svobodu projevu v § 17 až 23.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Kontaktní údaje správce naleznete zde.

MAFRA je mj. vydavatelem či provozovatelem těchto médií:

 1. Deníků Mladá fronta DNES, Lidové noviny a METRO
 2. Týdeníků TÉMA a 5+2
 3. Internetových serverů iDNES.cz, Lidovky.cz, Metro.cz, Expres.cz a další.
 4. Časopisů, jejichž seznam naleznete zde.

MAFRA, a.s. dále provozuje taktéž služby, které umožňují publikování obsahu zadaného uživateli, jako jsou služby www.emimino.cz, www.rajce.net, komentáře u článků zpravodajských portálů, blogy apod. Obsah těchto služeb vytváří většinou sami uživatelé. Pokud se domníváte, že obsah takových služeb, resp. příspěvků vložených do nich jejich uživateli, porušuje právní předpisy či dobré mravy, kontaktujte nás prosím.

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (v tomto materiálu dále nazývané také „subjekt údajů“ či „dotčená osoba“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme od našich zdrojů, z veřejně dostupných informací, od tiskových a foto agentur, z jiných médií a také přímo od Vás.
Osobní údaje fyzických osob, které budou uvedeny v článcích zveřejňovaných v médiích společnosti MAFRA, a.s. či zpracovávány v rámci přípravy článků či jiných zpravodajských příspěvků, zahrnují celou řadu různorodých informací týkajících se dotčených osob, jejichž rozsah bude dán rozsahem zájmu veřejnosti na informování o činnosti těchto osob. Ne všechny informace, které o činnosti dotčených osob získáme, budeme však publikovat. Některé informace budeme potřebovat získat i pro to, abychom se mohli bránit v případném soudnímu sporu.
Zdrojem zpracovávaných informací je naše vlastní rešeršní činnost, naše novinářské zdroje, zprávy uveřejněné jinými médií či tiskovými a foto agenturami (jako je ČTK, Reuters, Profimedia apod.), řadu informací získáváme z veřejně dostupných informací a také přímo od dotčených osob (např. v rámci jejich vyjádření k připravovaným článkům).

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). V případě novinářské činnosti nejsou Vaše údaje uživány k dalším účelům, jejich užití je omezeno vždy jen na naovinářskou činnost a s tím související zpracování. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů bude

 • novinářská činnost

tedy jejich zveřejňování v médiích MAFRA a příprava článků či reportáží. To ovšem neznamená, že veškeré získané informace budeme hned (či vůbec) publikovat (viz výše). V této souvislosti budou údaje dále používány v rámci výkonu svobody projevu a novinářské činnosti pro s tím spojené podpůrné účely: pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců a spolupracovníků, pro statistické účely a k ochraně práv MAFRA a třetích osob. Údaje získané v rámci sítí elektronických komunikací (zejména získané z komunikace s dotčenou osobou, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti MAFRA. Dále budou osobní údaje dotčených osob užívány MAFRA

 • za účelem plnění jejích právních povinností podle Nařízení

např. v případě vyřizování žádostí podle Nařízení a Zákona (např. v případě vyřizování žádostí podle Nařízení a Zákona.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v  Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování, případně na vnitrostátním právním základě. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte kontakt na osobu, která od Vás údaje získala, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje zpracovávané v souvislosti s výše uvedenými účely ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

Právním základem zpracování je

podle něhož lze osobní údaje zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Při posouzení přiměřenosti podle věty první se přihlédne také k tomu, jestli zpracování zahrnuje osobní údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 nebo čl. 10 Nařízení.

Právním základem zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení jsou

 • oprávněné zájmy MAFRA

dané zájmem na svobodě projevu a šíření informací, ochraně před právními nároky dotčených osob, případně třetích osob a zájmem na ochraně jejich práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely a

 • výkon ústavně zaručené svobody projevu a informací.

Pokud budeme zpracovávat údaje pro účel plnění povinností podle Nařízení, pak je právním základem zpracování

 • plnění právní povinnosti.

Ačkoliv to v případě zpracování pro novinářské účely není obvyklé, může být právním základem zpracování v některých případech i

 • souhlas subjektu údajů.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení. Pro účely novinářské činnosti obsahuje Zákon odchylnou úpravu v § 22.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro novinářské účely lze vznést námitku jen proti konkrétnímu zpřístupnění nebo uveřejnění osobních údajů. Námitku tedy nelze vznést proti zpracování údajů v rámci přípravné fáze před publikací článku či reportáže, ledaže by v rámci této přípravy již byly údaje zpřístupňovány jiným osobám. To ovšem neznamená, že pokud byste nesouhlasili s tím, jak jsou o Vás reportáž či článek připravovány, nemůžete se nijak ohradit. Naše společnost má i v takovém případě zájem na řádném a etickém provádění své činnosti. Proto nás můžete kontaktovat kdykoliv, pokud se však bude jednat o Vaši námitku ve fázi přípravy článku či reportáže, nebude se jednat o formální námitku ve smyslu Zákona. Přesto se jí budeme zabývat.

Pokud budou Vaše osobní údaje v konkrétním případě zpřístupňovány třetí osobě nebo zveřejňovány, můžete vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě prosím uveďte konkrétní důvody nasvědčující, že ve Vašem případě převažuje oprávněný zájem na ochraně Vašich práv a svobod nad veřejným zájmem na svobodě projevu. Pokud budeme mít má za to, že bylo osvědčeno, že Váš zájem převažuje, zveřejňování daných informací ukončíme a budeme Vás o tom informovat.

Pro úplnost dodáváme, že i podle samotného Nařízení je v oblasti související s novinářskou činností (výkonem práva na svobodu projevu a informace) možnost námitky, resp. související povinnost MAFRA vymazat takové údaje, omezena tím, že se toto právo nevztahuje na údaje nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace (čl. 17 odst. 3 písm. a) Nařízení). To ale neznamená, že pokud se na nás obrátíte s připomínkami k některému našemu článku, nebudeme je řešit; bez ohledu na Nařízení vždy Vaše připomínky prověříme a pokud dojdeme k závěru, že došlo k pochybení, nebo je třeba naše čtenáře seznámit s dalšími informacemi, článek upravíme či Vám dáme dodatečný prostor.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Určit vhodnou dobu zpracování údajů je u zpravodajských informací obzvláště obtížné. Právo na ochranu osobních údajů či osobnosti se zde dostává do střetu se svobodou projevu a právem veřejnosti na informace.

Zpracování pro novinářské účely je specifické tím, že k uveřejňování daných informací dochází obvykle po velmi dlouhou dobu (např. archivy novin jsou k dispozici v knihovnách či elektronických archivech, články zveřejněné na internetu jsou přístupné bez časového omezení apod.). Již jednou vytištěné noviny nelze změnit, u jiných druhů médií, zejména internetových článků, může být situace jiná. Pokud nám sdělíte, že některé zveřejňované informace Vás nepřiměřeně zasahují a doložíte proč, prověříme, zda je vhodné, abychom je dále zveřejňovali a případně je smažeme či nahradíme Vaše jméno či příjmení iniciálami. U některých informací však bude i tak doba, po kterou je budeme zveřejňovat, neomezená. Týká se to např. informací o politicích či významných událostech apod. To, že znepřístupníme danou informaci veřejnosti, ovšem neznamená, že vždy smažeme i podkladové materiály či zálohy, které budeme mít k dispozici. Ty totiž můžeme využít i při tvorbě dalších budoucích článků či budou potřebné k ochraně našich práv. Stejně tak fotografie obvykle necháváme uložené v našem archivu s příslušnými popisky, abychom je v případě aktuální potřeby mohli znovu využít.
V našich médiích zveřejněné texty a fotografie (bez ohledu na to, zda jsou dále šířeny či nikoliv) archivujeme obvykle bez časového omezení.
Pokud není některá doba pro zpracování určena konkrétně, bude při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Přesnost u zveřejněných údajů posuzujeme vždy z pohledu informací aktuálních v době, kdy ke zveřejnění údajů z naší strany došlo. To však neznamená, že v případě potřeby informovat o změnách nezveřejníme o dané záležitosti potřebnou aktualizaci, např. nový článek či nedoplníme původní informaci. To, zda je nutné takto postupovat, vždy prověříme i z hlediska informační hodnoty dodatečné informace pro čtenáře a práv dotčeného subjektu. Údaje obsažené v uveřejněných článcích jsou vždy „svědky času“, jejich přesnost je tedy třeba posuzovat z pohledu informací, jež byly k dispozici v době, kdy byly článek nebo reportáž zveřejněny. Případný další vývoj popisované události je obvykle popsán v navazujících článcích. Proto často nebude třeba původní články upravovat.

Pokud dojde ke změně zveřejňovaných údajů, můžete kontaktovat přímo autora článku, případně nás můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na . Vaši žádost vždy posoudíme.

Podle § 20 Zákona se v případě uplatnění práv na opravu osobních údajů (součástí tohoto práva je i právo na aktualizaci údajů) v případě zpracování pro novinářské účely postupuje podle jiných právních předpisů, jako je § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
§ 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů a  § 35 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému. Zveřejněné údaje či údaje určené ke zveřejnění, případně včetně informací, které byly původně zveřejňovány, ale již nejsou přístupné veřejnosti, ukládáme v našich redakčních systémech. Podkladové informace si obvykle ukládá každý novinář vhodným způsobem. Výjimku tvoří námi pořízené fotografie, které ukládáme do redakčního systému (spolu s popiskem, čeho se zobrazená fotografie týká). Ke zpracování pro novinářské účely obvykle nevyužíváme zpracovatelů, nicméně některé články mohou psát žurnalisté „na volné noze“ (stejné platí pro fotografy, kameramany a ostatní profese).

MAFRA bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech. Následně budou tyto informace (resp. vybraná část z nich) uveřejněny v příslušném médiu a takto uveřejněné informace archivovány v redakčním systému. Podkladové informace (nahrávky telefonických a osobních rozhovorů, e-mailová korepondence, fotografie apod.) však budou nadále ponechány obvykle v archivu autora článku. Zveřejněné údaje zpřístupňujeme několika archivům článků, které jsou přístupné za úplatu, a vybrané fotografie i fotobankám. Podle § 9 zákona č. 46/2000 Sb. jsme taktéž povinni zasílat tzv. povinné výtisky našich tištěných periodických publikací Ministerstvu kultury  a některým knihovnám. Písemnosti (např. Vaše žádosti o opravu či výmaz) bude MAFRA zpracovávat také ve své kartotéce a to po časově neomezenou dobu. Upozorňujeme, že poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany dotčené osoby, pokud ji např. požádáme o vyjádření k publikovaným informacím, je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí těchto informací nebudeme moci čtenáře resp. diváky našich médií informovat o tomto stanovisku).

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Informace zpracovávané pro novinářské účely se snažíme zpracovávat sami. Samozřejmě při tom využíváme běžné počítačové systémy jako je e-mailový klient apod. Některé články či reportáže také připravují novináři na volné noze, se kterými spolupracujeme.

Vzhledem k tomu, že primárním účelem zpracování údajů pro novinářské účely je jejich zveřejňování, budou údaje zveřejněny v článcích a reportážích v námi provozovaných médiích (pak budou přístupné bez omezení čtenářům/divákům těchto médií). Na přípravě článků a reportáží se mohou podílet i novináři na volné noze, kteří pak získají přístup i k dalším podkladovým materiálům. 
V některých případech zpřístupníme podkladové údaje za účelem získání právní či jiné odborné konzultace od nich našim právním poradcům či jiným odborníkům. Tyto osoby pak mohou být citovány i v dotčených článcích a reportážích.
Dále využíváme v běžném rozsahu také zpracovatele - dodavatele externích služeb pro naše počítačové systémy (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelé záložních serverů  a archivačních služeb).
Námi zveřejněné články/reportáže také poskytujeme komerčním archivům médií, kteří je zpřístupňují za úplatu mediálním odborníkům nebo z nich vytvářejí běžné monitoringy médií. K některým článkům také poskytujeme licenci jiným médiím.
Tištěné noviny také předáváme také do knihoven a Ministerstvu kultury jako tzv. povinné výtisky podle § 9 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona.
Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy; při tom však vždy dbáme etických a právních pravidel pro ochranu zdroje.

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.

 

Poučení o právech subjektů údajů

Zpracování osobních údajů pro účely svobody projevu je specifické s ohledem na to, že se v něm střetává ústavně zaručené právo na svobodu projevu a informací podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod a podle čl. 11 Listiny základních práv Evropské Unie s taktéž ústavně zaručeným právem na ochranu soukromí a osobních údajů. Při naplňování práv dotčených osob (tedy subjektů údajů) proto budeme postupovat tak, abychom zohlednili veškerá výše uvedená práva. Samo Nařízení přitom obsahuje určité výjimky z úpravy práv subjektů údajů, které se obvykle budou aplikovat právě na zpracování pro účely novinářské činnosti. Jedná se o výjimky stanovené právě ve prospěch svobody projevu či ochrany práv správce (MAFRA) či třetích osob (např. novinářské zdroje). Podrobnosti naleznete níže.

 

Práva jiných osob.

Upozorňujeme, že výkonem Vašich práv, zejména práva získat kopii osobních údajů či práva přenositelnosti nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Proto se budeme snažit upravit Vám předávané údaje tak, aby tato práva nebyla dotčena. Přesto však prosím vždy zvažte, jak a zda můžete předané údaje dále použít. Mějte také na paměti, že např. v rámci práva na přístup můžete získat informace chráněné např. autorským zákonem a jejich další použití by mohlo být proto omezeno.


Zpracování osobních údajů v reklamě

Osobní údaje mohou být uvedeny také v inzerátech zadaných do našich médií. Takové inzeráty zpracováváme v našich systémech za účelem splnění příslušné smlouvy s inzerentem, tedy jejich zveřejnění a doložení tohoto plnění, za účelem ochrany našich práv a práv třetích osob, které by případně byly dotčeny takovou inzercí. Naše společnost však neodpovídá za pravdivost informací v reklamě uvedených, v takovém případě je nutné se obrátit na zadavatele inzerce. Podle § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je naše společnost jakožto šiřitel reklamy povinna oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy.


Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím síťových identifikátorů

Upozornění: Změnit Vámi provedené nastavení či odvolat souhlasy v tzv. cookie banneru, který se Vám zobrazuje na našich stránkách, můžete kdykoliv v patičce stránky pod odkazem "Cookies" nebo v tomto okně.

Seznam cookies využívaných naší společností naleznete zde. Snažíme se tento seznam udržovat kompletní, nicméně upozorňujeme, že jeho obsah neustále vyvíjí a doplňuje.

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies (anglicky koláček, sušenka). To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače a stejného prohlížeče pozná. Naše cookies tedy poznají stejný prohlížeč. Pokud se ze stejného počítače přihlásíte v jiném prohlížeči, budete pro nás novou osobou. Stejné platí, pokud vymažete své cookies v rámci prohlížeče či použijete jiný počítač.

Cookies umožňují lepší využití našich stránek a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Taktéž slouží k tomu, aby Vám byla zobrazovaná reklama uzpůsobená Vašim zájmům a pomáhají nám lépe poznat, jak uživatelé naše stránky využívají. Reklama uzpůsobená Vašim zájmům je pro nás důležitá, protože je pro Vás i pro nás efektivnější – Vám se zobrazuje reklama, u níž je možné přepokládat, že Vás více zaujme a nám to pomáhá optimalizovat reklamní plochy a udržovat jejich rozsah na přijatelné úrovni. Je to přitom právě reklama, která nám pomáhá financovat přípravu obsahu, který poté čtete na našich stránkách a zaplatit kolegy, kteří jej připravují. Na přípravě zobrazení našich stránek se totiž podílí celá řada lidí - novináři, programátoři, kameramani, administrátoři diskuzí apod.

Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Naše cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Na našich stránkách se setkáte v principu se dvěma druhy cookies – tzv. cookies první strany, které máme obvykle plně pod kontrolou a cookies třetí strany, což jsou obvykle cookies jednotlivých reklamních systémů, jejichž reklama je na našich stránkách zobrazována. Ty mají pod kontrolou provozovatelé těchto systémů.

U obou druhů těchto cookies obecně platí, že na jejich základě není možné získat informace, které by Vás přímo identifikovaly (Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo či e-mail), standardní cookies Vás znají jen jako „prohlížeč, který se připojuje k internetu“. Vymazáním cookies z tohoto prohlížeče vznikne při dalším připojení zcela nový uživatel. Více informací může být z cookies vyvozeno a k propojení údajů může dojít, pokud jste na dané stránce zároveň přihlášeni v rámci svého uživatelského účtu v rámci některé služby. Pak je úkolem provozovatele dané stránky, aby minimalizoval získané údaje či jejich zpracování na nezbytné minimum či aplikoval dodatečné způsoby ochrany. U našich registrovaných uživatelů proto nesbíráme žádné nepotřebné údaje a aplikujeme přísná bezpečnostní opatření.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Souhlas s použitím cookies

Podle novely zákona č. 127/2005 Sb. (viz § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) účinné od 1. 1. 2022 je třeba k užití jiných než tzv. nezbytných cookies Váš souhlas. Ten můžete poskytnout na banneru, který se Vám zobrazí v rámci prohlížeče po návštěvě našich stránek. Tento banner také po kliknutí na tlačítko „Další nastavení“ umožňuje odmítnout všechny cookies vyjma nezbytných cookies.  Funkčnost a využitelnost našich stránek není vázána na to, zda souhlas udělíte či nikoliv.

Váš souhlas není třeba pro použití nezbytných cookies, např. cookies sloužících pro uložení Vámi zvolených uživatelských nastavení (ty ukládáme obvykle max. na dobu 1 roku), cookies potřebných pro základní funkčnost stránek a reklamy na nich zobrazené (za nezbytné cookies se ovšem nepovažují cookies, které slouží k cílení obsahu a reklamy), cookies sloužících pro účely IT bezpečnosti, cookies regulujících zátěž našich stránek apod. Tyto cookies jsou podle Nařízení zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší spolenčosti. I při používání nezbytných cookies máte právo na námitku. Právo na námitku Vám umožňuje nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho  oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení GDPR. Pokud chcete právo na námitku využít, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

Naše společnost využívá pro získání souhlasu jednotné celoevropské řešení pro možnost nastavení Vašich preferencí ohledně cookies. Toto řešení se nazývá „The IAB Europe Transparency and Consent Framework“ a připravila jej organizace IAB EUROPE. Proto se na našich stránkách setkáte s bannery, na nichž budete moci vyjádřit svoje preference ohledně použití cookies pro jednotlivé tam uvedené účely a jednotlivé subjekty. Dodavatelem řešení „The IAB Europe Transparency and Consent Framework“ pro nás je sdružení sdružení CPEX, jehož jsme členy. To pro samotnou technologii cookies banneru využívá řešení francouzské společnosti Didomi.

Vaše volby budou zaznamenány a následně využity ze strany naší společnosti a dále předány subjektům, které cookies používají a účastní se na tomto systému. V principu se jedná o 3 skupiny subjektů (vždy můžete zvolit, zda pro jednotlivý subjekt souhlas udělíte či nikoliv):

 • Provozovatele reklamních sítí registrovaných v rámci IAB EUROPE. Jejich seznam naleznete zde. Naše společnost spolupracuje jenom s částí těchto subjektů a jenom pro ně je možné na našich stránkách udělit souhlas.
 • Provozovatele webů na českém internetu sdružené v rámci sdružení CPEX či s ním spolupracující. Ohledně nich si v podrobném nastavení zobrazeného banneru také můžete nastavit obvykle preference pro jednotlivé účely a jednotlivé subjekty.
 • Naši společnost MAFRA, a.s. a stránky, které provozuje, či na kterých zajišťuje reklamu (pokud se jedná o nastavení takové reklamy). Tento systém je nasazen na všech webových stránkách MAFRA, a.s. a její dceřiné společnosti Stanice O, a.s., zejména se jedná o stránky: idnes.cz, lidovky.cz, expres.cz, idos.cz, metro.cz, ocko.tv, arome.cz, labuznik.cz, mafra.cz, emimino.cz, harpersbazaar.cz, akcniceny.cz, jobdnes.cz, bytyprodejpraha.cz a dále je (či v nejbližší době bude) nasazen na některých partnerských stránkách jako jsou stránky autojournal.cz, databazeknih.cz, finmag.cz, heroine.cz, impuls.cz, neviditelnypes.cz, onlajny.com, penize.cz, play.cz, skodahome.cz, skodaklasik.cz, ticketportal.cz. Dále je nasazen na stránkách sesterských společností LIN a.s. a Londa spol. s.r.o., zejména impuls.cz.

Jak změníte již provedené nastavení?

Vámi provedené nastavení můžete kdykoliv změnit nebo odvolat vyvoláním dialogu v patičce stránky pod odkazem "Cookies" nebo na této stránce, čímž znovu vyvoláte okno s nastavením, v němž můžete změnit své preference. Také zde naleznete vysvětlivky k používaným účelům zpracování. Další informace k celému systému naleznete zde.

Na iDNES.cz (a případně dalších vybraných stránkách) včetně stránek na platformě Android a iOS můžete okno s nastavením souhlasu vyvolat také kliknutím na ikonku se symbolem tří čárek nad sebou (tzv. hamburger) v pravém rohu prohlížeče a následně zvolit "Nastavení cookies".

Druhy cookies

Podle trvanlivosti se rozlišují dva základní druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají Váš počítač a prohlížeč identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data nespojujeme s jakýmikoliv jinými daty. Pokud bude přihlášeným uživatelem iDNES Premium, pak cookies obsahují základní informace o Vás, které jsou nezbytné pro fungování služby – čtení prémiových článků, čerpání výhod apod.

Standardní doba platnosti trvalých souborů cookies, které používáme, nepřekročí 12 měsíců (ledaže dodavatel příslušné technologie neumožňuje kratší nastavení doby trvanlivosti). Doba trvanlivosti cookies začne běžet znovu po každé opakované  návštěvě naší stránky.

K čemu cookies používáme?

Upozorňujeme, že detaily o cookies užívaných přímo naší společností se dozvíte zde.

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení přehrávače videa. Poznáme také, zda máte pod článkem vybranou možnost zobrazovat diskuse či blogy, nebo zda v diskusích chcete vidět příspěvky podle doporučení anebo času. Pro tyto cookies obvykle není vyžadován souhlas a pracují pouze s údaji nezbytnými pro uchování tohoto nastavení.

K testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání služeb

Vzhledem k tomu, že financujme naše služby především z výnosů ze zobrazované reklamy, vyhradili jsme si právo omezit či zamezit přístup k našim stránkám těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem používáme cookies také k technickému testování koncových zařízení, zda takové nástroje používají či nikoliv, abychom jim mohli přesto reklamu doručit. V rámci toho uchováme tato cookies po dobu 30 dnů a to pouze za účelem rozlišení, zda Vám bylo zobrazeno naše upozornění na užití výše uvedeného nástroje nebo ne. Podobně můžeme prostřednictvím cookies a dalších technických prostředků kontrolovat, zda nedochází k porušování podmínek jiných akcí. Pro tyto cookies obvykle není vyžadován souhlas.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics, který jsme nastavili tak, aby bylo minimalizováno zpracování údajů o Vás a společnost Google nebyla oprávněna je využívat pro jiné účely. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde. Upozorňujeme, že provozovatel tohoto systémů, společnost Google, zpracovává tyto údaje i mimo EU. Bezpečnost takového zpracování je zajištěna uzavřením tzv. standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a od 10.7.2023 také bez dalšího díky Rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně ohledně rámce EU–USA pro ochranu údajů. Google Analytics využíváme proto, že se jedná o jediný reálně použitelný a široce akceptovaný způsob měření návštěvnosti. Pro tyto cookies je třeba souhlas. Bez souhlasu zaznamenáváme pouze nejnutnější statistiky, pro které nepotřebujeme cookies.

Pro statistické účely, za účelem řešení technických problémů a za účelem IT bezpečnosti ukládáme v rámci technických nastavení našich serverů po krátkou dobu v řádu nejvýše dnů i IP adresy, z nichž byly naše články či reklamy navštíveny, ze kterých následně připravujeme agregované údaje o návštěvnosti našich stránek a jednotlivých článků. Tyto údaje nepropojujeme s žádnými dalšími údaji, kromě navštíveného obsahu, ledaže bychom řešili konkrétní technický či bezpečnostní incident. Pro tyto účely není vyžadován souhlas.

Za stejnými účely ukládají naše reklamní systémy SAS a Piano (viz níže) IP adresy osob, kterým byla zobrazena reklama, a to po dobu nejvýše několika málo dnů; ani tyto údaje však nejsou využívány jinak, než pro řešení incidentů a nejsou standardně propojovány s jinými údaji (ani s údaji z cookies). Pro tyto účely není vyžadován souhlas.

Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku navštíví opakovaně sto tisíc lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou

Naše servery se dále účastní výzkumu návštěvnosti českého internetu NetMonitor. Použití cookies pro účely tohoto výzkumu však podléhá Vašemu souhlasu. Více informací o tomto výzkumu naleznete zde.

Údaje z měření návštěvnosti využíváme také k plnění našich právních povinností. Např. údaje o průměrném počtu měsíčních uživatelů našich tzv. online plaforem (např. služba www.emimino.cz) v agregované formě zveřejňujeme podle čl. 24 odst. 2 nařízení EU 2022/2065,  o digitálních službách.

Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na ni. Pro tyto cookies není třeba souhlas.

K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení. Pro tyto cookies není třeba souhlas.

K doručování relevantního obsahu našich stránek a zlepšování našich služeb

Některé cookies můžeme v rámci některých našich stránek využívat také k tomu, abychom Vám zobrazovali ty články, které by Vás mohly zajímat. Za tímto účelem můžeme ukládat prostřednictvím cookies historii Vámi navštívených stránek po dobu, která nepřevýší 90 dnů a vytvářet z těchto dat jednoduché segmenty podle zájmů, do nichž příslušnou cookie zařadíme. Pro tyto cookies je třeba souhlas.

Naše společnost využívá k takové personalizaci obsahu zejména systém Piano. Tento systém využívá s Vaším souhlasem údaje o Vámi navštívených článcích (v rozsahu URL zobrazených článků a informace o článku, z nějž jste aktivovali placenou službu) získaných na základě cookies a údaj, zda jste uživatelem placených služeb. Zpracovatel, společnost Piano, na základě těchto informací provede s pomocí umělé inteligence zhodnocení Vašich preferencí a doporučí zobrazení dalších článků podle Vašeho zájmu. Za účelem předání informací společnosti Piano Vaše údaje, pokud jste předplatiteli našich služeb, pseudonymizujeme, tzn. není předáván Váš e-mail ani další přímo identifikující údaje. Tento údaj (pouze o konkrétním doporučeném článku), je vrácen do redakčního systému MAFRA, který provede zobrazení doporučeného článku. Cookies mají nastavenu dobu trvání 1 rok, , URL článků jsou k jednotlivým uživatelům (jejich ID) ukládány po dobu 90 dní. Více o systému Piano zjistíte zde. Pro tyto cookies je třeba souhlas.

K reklamním účelům

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Za takové zpracování však odpovídají přímo tito provozovatelé a my nad ním nemáme kontrolu. Provozovatelé těchto systémů jsou však vázáni přísnými podmínkami společného systému pro získávání souhlasů „The IAB Europe Transparency and Consent Framework“, která připravila organizace IAB EUROPE. Pro tyto cookies je obvykle třeba souhlas.

My umožňujeme na některých stránkách umístění reklamy pro systémy vícero stran, např. systém společnosti Google, Facebook, systém Sklik společnosti SEZNAM.CZ, a.s., systém společnosti Internet Billboard, a.s., iBILLBOARD Ad Server, systém Adform společnosti Adform a systém sdružení Czech Publisher Exchange. Dále je na našich stránkách poskytován prostor k umístění reklamy společnosti R2B2, s.r.o. Tyto systémy obvykle využívají techniky behaviorální reklamy (viz níže). Pro tyto cookies je třeba souhlas.

Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto cookies nedokáží číst ani zapisovat. V některých případech ale jsou výše uvedené systémy využívány k tomu, aby se Vám zobrazovala naše reklama v těchto systémech.

Cílenou reklamu lze rozdělit na dvě základní kategorie. První je behaviorální reklama a další retargeting.

Behaviorální reklama

Behaviorální reklama je založená na tom, že reklamní systémy vytváření a sdílejí základní reklamní profil návštěvníka, na jehož základě se mu pak snaží nabídnout reklamu, která by ho mohla zaujmout. Tyto profily se snaží zohlednit nákupní chování a aktuální zájmy návštěvníka stránky (např. rozlišují osoby se zájmy o značky aut, druhy oblečení, případně s dalšími doplněnými parametry, jako je odhad věku apod.). Jak bylo uvedeno výše, reklamní systém rozpoznává chování (uživatele) prohlížeče, nikoliv konkrétní osoby, protože nezná žádné informace o dané osobě (jméno, příjmení, e-mail, telefon; ledaže byste navštívili stránku, na níž jste registrováni – typicky Vámi využívaný e-shop, na jehož reklamu jste klikli. Tento provozovatel pak může tyto údaje propojit, ale nemůže je bez Vašeho souhlasu předat provozovateli reklamního systému). Proto také, pokud počítač a stejný prohlížeč v něm využívá více osob, jeví se reklamnímu systému jako jedna osoba (jeden prohlížeč).

Behaviorální reklama není žádný ďábel – reklamní systémy se Vás jen snaží více zaujmout tím, že Vám nabízejí reklamu, o kterou byste mohli mít zájem a tím zefektivnit její užívání.

Retargeting

Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován na stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si prohlíželi na jiných stránkách. Typicky pokud navštívíte nějaký e-shop a budete si na něm prohlížet zboží, budou Vám po nějakou dobu zobrazovány reklamní bannery s tímto nebo souvisejícím zbožím, aby Vás tento e-shop motivoval ke koupi. Jeho provozovatel ale není schopen zjistit např. to, že jste si dotčené zboží už objednali na jiném e-shopu či že už jste o něj ztratili zájem.

Typicky pokud navštívíte nějaký e-shop a budete si na něm prohlížet zboží, budou Vám po nějakou dobu zobrazovány reklamní bannery s tímto nebo souvisejícím zbožím, aby Vás tento e-shop motivoval ke koupi. Jeho provozovatel ale není schopen zjistit např. to, že jste si dotčené zboží už objednali na jiném e-shopu či že už jste o něj ztratili zájem.

Naše společnost sama žádný systém pro cílenou reklamu (behaviorální reklamu či retargeting) neprovozuje. Informace o takovém užití si proto prosím vyžádejte u provozovatele systémů, kteří používají příslušné cookies (seznam společností, s jejichž cookies se můžete na našich stránkách setkat, naleznete v tomto okně). Naše společnost může využívat při své činnosti jako zákazník cílení reklamy v rámci systémů Facebook ( tzv. Facebook Pixel), Google nebo Sklik. Pro tyto cookies je třeba souhlas.

Reklamní systém používaný MAFRA

Přímo pro naše účely využíváme reklamní systém SAS® Intelligent Advertising for Publishers, a reklamní systém a systém pro správu uživatelů Piano společnosti Piano Software Inc., 111 S. Independence Mall E, Suite 950, Philadelphia, PA 19106 a částečně systémy sdružení Czech Publisher Exchange. Pro cookies užívané těmito reklamními systémy, pokud slouží k základnímu nastavení funkčnosti reklamy (např. zamezení zobrazování stále stejné reklamy), není třeba souhlas.

Některé cookies slouží také k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů (behaviorální reklama). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Náš reklamní systém SAS však není naší společností pro nastavování behaviorální reklamy využíván, pro tyto účely využíváme služby sdružení Czech Publisher Exchange, které používá technologii Adobe Audience Manager. Pro cookies užívané pro behaviorální reklamu je třeba souhlas.

Data takto získaná jsou používána výhradně k jednoduché segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek. Naše společnost rozhodně neužívá žádné podrobné profily našich návštěvníků.

 

Geografická lokace

V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Jedná se ovšem pouze o přibližné geografické určení polohy na základě údajů zjistitelných z IP adresy. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě Vaší přibližné geografické lokace. Pro tyto funkčnosti není obvykle vyžadován souhlas.

Pravidla reklamních systémů a reklamních partnerů

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde

Bližší informace o pravidlech systému Sklik získáte zde

Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde

Bližší informace o pravidlech systému R2B2 získáte zde

Bližší informace o pravidlech systému iBILLBOARD Ad Server naleznete zde

Bližší informace o pravidlech systému Czech Publisher Exchange naleznete zde

Bližší informace o pravidlech systému AppNexus naleznete zde

Bližší informace o pravidlech systému Adform naleznete zde

Bližší informace o pravidlech systému PubMatic naleznete zde

Bližší informace o pravidlech skupiny GroupM naleznete zde

Bližší informace o systému Piano naleznete zde.

Pro mobilní zařízení můžete obdobně využít např. aplikaci AppChoices:
https://itunes.apple.com/us/app/appchoices/id894822870?mt=8
http://youradchoices.com/appchoices

Měřící pixely a local storage

Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. Některé naše stránky mohou využívat web beacons ke sledování efektivity našich stránek, k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání našich služeb a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a reklamy (viz výše). Pro tyto funkčnosti platí stejná pravidla jako pro cookies.

V některých případech využíváme k čistě technickým účelům (např. uložení nastavení hlasitosti apod.) i tzv. „local storage“ Vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

U prohlížečů Chrome a Mozilla Firefox můžete pro správu cookies využít také kombinaci tlačítek "[Ctrl + Shift + Delete]".


Poučení o zpracování osobních údajů osob v rámci fanouškovských stránek na sociálních sítích

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji návštěvníků fanouškovských stránek na sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube a Twitter společnosti MAFRA, která tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů (vedle provozovatelů výše uvedených sociálních sítí, kteří jsou dalšími správci osobních údajů).

Upozorňujeme však, že za obsah dodaný na naše stránky uživateli (např. komentáře pod články) jsou ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. primárně odpovědní jednotliví uživatelé, případně provozovatel dané sociální sítě; pokud však naši společnost upozorníte na závadný obsah takových příspěvků, budeme Vaše upozornění řádně řešit.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Naše společnost nezpracovává osobní a další údaje návštěvníků fanouškovských stránek jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Údaje jsou tak využívány k těmto účelům:

 • vedení fanouškovských stránek produktů MAFRA v rámci sociálních sítí Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter.
 • ochraně práv MAFRA (např. pro případ soudního sporu týkajícího se obsahu fanouškovských stránek)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti fanouškovských stránek
 • vyhledávání potenciálních zaměstnanců (zejména prostřednictvím stránek na síti LinkedIn)
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích
 • zlepšování obsahu našich fanouškovských stránek a jejich vývoji (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům (k tomuto účelu ovšem využíváme pouze vlastní funkčnost příslušných sociálních sítí, jako je např. tzv. Facebook pixel)

Vaše údaje zpracováváme pouze v rámci možností daných příslušnými sociálními sítěmi, údaje si nekopírujeme mimo prostor těchto sítí, ledaže by se jednalo o agregované údaje (neumožňující nijak identifikovat jednotlivce) nebo o případ jednotlivého incidentu (např. vyhrožující komentář u článku). Výjimku tvoří údaje získané od Vás za účelem nabídky zaměstnání, které mohou být kopírovány mimo příslušnou sít a využity za tímto účelem, případně údaje o Vás jako výhercích soutěží, které si uložíme za účelem zaslání výhryn a pro vedení účetnictví.

Agregované údaje můžeme zpracovávat ve vlastních systémech nebo systémech externích dodavatelů, ale tyto údaje nám nijak neumožňují Vás identifikovat.

V rámci služby Facebook naše společnost provozuje tzv. chatboty. Chatbot je automatický systém, v jehož rámci můžete komunikovat s naší společností či si vyžádat zasílání informací o novinkách z našeho zpravodajství do Vašeho účtu v této službě. Při zasílání novinek v rámci zpravodajství využíváme údaje o Vašem jménu a příjmení, případně nastavenému jazyku, časové zóně a pohlaví, abychom Vás mohli oslovovat při zasílání Vámi vyžádaných zpráv. Zároveň je v rámci aplikace archivována Vaše komunikace s chatbotem a našimi operátory. Služba chatbotů je prozatím provozována ve zkušebním režimu. Odhlásit se ze zasílání novinek můžete formou dialogu s chatbotem nebo ukončením využívání příslušné aplikace na Facebook.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v  Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, údaje vymažte prostřednictvím příslušného nástroje dané sociální sítě, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů jsou

 • naše oprávněné zájmy

dané zájmem na provozování fanouškovských stránek, ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu našich fanouškovských stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a

 • zájmy třetích osob

zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či osob, které zmiňujete ve svých příspěvcích  a

 • plnění zákonných požadavků

zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení), vedení účetnictví  a plnění povinností podle daňových předpisů (např. u soutěží pořádaných v rámci fanouškovských stránek).

U další komunikace s kontakty získanými za účelem nabídky zaměstnání je právním základem také

 • provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů

např. při jednání o konkrétním pracovním místě, na jehož nabídku návštěvník reagoval či

 • souhlas subjektu údajů

(v případě zpracování osobních údajů pro nabídky dalších pracovních míst).

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

V rámci našich fanouškovských stránek se o Vás dovídáme pouze údaje, které

 • nám poskytne příslušná sociální síť nebo Vy osobně

Pokud nekomentujete či neoznačíte některý náš článek či obsah, nebo nám nezašlete zprávu, nebudeme o Vás mít žádné informace (tyto informace ovšem může mít provozovatel příslušné sociální sítě).  Pokud budete komentovat či označíte některý náš článek či obsah, nebo nám zašlete zprávu, zjistíme obvykle

 • Vaše jméno a příjmení
 • nastavený jazyk
 • časovou zónu
 • pohlaví
 • čas Vaší reakce a
 • text Vašeho příspěvku

Tyto údaje však nijak nekopírujeme mimo prostředí dané sociální sítě a dále nezpracováváme (vyjma např. reakce na Váš komentář či odpovědi na Váš dotaz a vyjma zpracování údajů pro nabídku zaměstnání na základě aktivní komunikace s Vámi, kde si příslušné údaje můžeme uložit do našeho systému pro spravování pracovních nabídek), ledaže se bude jednat o případ jednotlivého incidentu (např. vyhrožující komentář u článku).  Vaše údaje nijak neobohacujeme o údaje z Vašich profilů na dané síti, vyjma případné návštěvy Vašeho profilu na síti LinkedIn za účelem zjištění, zda Váš pracovní profil Vámi na této síti zveřejněný odpovídá našim požadavkům.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Údaje v rámci sociálních sítí zpracováváme primárně v agregované formě, tedy tak, že není možné identifikovat jednotlivé uživatele. V takovém případě můžeme ukládat takové údaje bez časového omezení. Jinak údaje, které jsou přístupné v rámci sociální sítě, můžeme zpracovávat do doby, než jsou z ní smazány (i když  s nimi obvykle nijak nepracujeme). Podrobnosti ohledně zpracování pro účely nabídky zaměstnání naleznete zde.

Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházíme zejména z těchto hledisek:

 • délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení
 • pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti
 • předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti
 • obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a
 • pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V rámci služby můžeme také zpřístupňovat údaje o Vás třetím osobám – zaměstnavatelům, pokud nám k tomu dáte souhlas.

Jak je uvedeno výše, snažíme se osobní údaje zpracovávat pouze v rámci té sociální sítě, v jejímž rámci jsou uloženy. Výjimkou může být zpracování údajů pro účely nabídky zaměstnání. V rámci sociální sítí můžeme využívat speciální softwarové nástroje umožňující nám lépe spravovat naše účty, nejedná se však obvykle o zpracovatele osobních údajů.

Pokud bychom zpracovávali osobní údaje mimo příslušnou sociální síť, MAFRA může zpřístupnit Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro MAFRA (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb MAFRA,
 •  v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům MAFRA a auditorům MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb MAFRA
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek MAFRA
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete MAFRA dobrovolně. Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. V takovém případě nebude MAFRA takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat. Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala.

Automatizované rozhodování

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Naše společnost neprovádí v souvislosti se sociálními sítěmi žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Podmínky ochrany soukromí příslušných sociálních sítí

Informace o tom, jak nakládá s Vašimi osobními údaji příslušný provozovatel sociální sítě, naleznete zde:


Poučení o zpracování osobních údajů osob využívajících webové služby MAFRA

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb MAFRA (vč. služby iDNES Premium), která tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů. Upozorňujeme však, že za obsah dodaný na naše stránky uživateli (např. komentáře pod články) jsou ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. primárně odpovědní jednotliví uživatelé, pokud však naši společnost upozorníte na závadný obsah takových příspěvků, budeme Vaše upozornění řádně řešit.

MAFRA postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Naše společnost nezpracovává osobní a d alší údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Není-li v příslušné podmínkách služby určeno jinak, pak jsou obvykle tyto údaje využívány k těmto účelům:

 • plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování příslušné služby, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence takovýchto uživatelů a smluvních vztahů
 • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti našich stránek (např. nástrojem Google Analytics)
 • analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím; pro tyto účely využíváme zejména nástroj Piano
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích
 • zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
 • plnění povinností podle předpisů o účetnictví a daňových předpisů
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy. Za účelem behaviorální reklamy však využíváme pouze jednoduché segmenty, nikoliv detailní profily uživatelů.

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v  Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je

 • nezbytnost plnění smlouvy (vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek)

pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se registrovali),

 • oprávněné zájmy MAFRA

které jsou dány zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu)

 • a třetích osob

které jsou dány zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či osob, které zmiňujete ve svých příspěvcích a

 • plnění zákonných požadavků

zejména se jedná o předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení, vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.).

Zpracování pro některé účely přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení třetích osob e-mailem) či ohledně některých údajů, které nám poskytujete dobrovolně, může být založeno také na Vašem souhlasu. Upozorňujeme, že udělené souhlasy ke zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv odvolány na níže uvedených kontaktech, případně také v nastavení jednotlivé služby. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat Vaše:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • přezdívku
 • použité heslo (chráněné formou hash)
 • Vaši adresu do čtečky Kindle, pokud nám ji sdělíte
 • příspěvky zadané do našich služeb (texty komentářů a údaje o tom, k čemu se takové komentáře váží, texty Vašich vzkazů apod.), případně Vám zaslané reakce na příspěvek
 • údaje o Vaší aktivitě v rámci služeb
 • Vaši profilovou fotografii, pokud ji zadáte
 • ostatní údaje zadané do těchto služeb
 • počet Vašich Íček a specifikaci plnění, které jste za ně čerpali a
 • údaje o Vaší aktivitě v rámci služeb
 • z jakých zařízení se do naší služby hlásíte a kdy a to pro statistické účely, další rozvoj služby a pro kontrolu dodržování smluvních podmínek. Vedle toho si budeme ukládat pro stejné účely
 • počet přečtených článků a z jaké byly rubriky; v rámci služby iDNES Premium ukládáme také údaje o ID přečtených článků po dobu nejvýše 7 dnů, poté pouze údaje o tom, z jaké rubriky článek pocházel
 • pokud v rámci služby iDNES Premium zpřístupníte článek jiné osobě (využijete funkci „Sdílet odemčený článek přátelům“), která je taktéž registrovaným uživatelem služby iDNES Premium nebo si registraci na základě Vašeho nasdílení vytvoří, uložíme si k Vašemu účtu na dobu nejvýše v řádech měsíců informaci o tom, že ke sdílení článku došlo a jakého článku se týkalo
 • u blogů ukládáme také údaje o Vaší karmě, čtenosti Vašich blogů a další s tím související statistické údaje, naše zprávy pro Vás a zprávy zaslané Vám jinými blogery (které se uloží do Vašeho administračního rozhraní) a dotazy zaslané Vám jinými uživateli webu.

Dále budeme zpracovávat údaje o tom:

 • jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů či vzali na vědomí poučení a změny námi provedené

a to obvykle uložením informací o:

 • způsobu a době udělení souhlasu
 • Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko a
 • kdy jste jej odvolali.

Pokud naše služby umožňují zasílání vzkazů mezi uživateli, můžeme ukládat v systému i

 • texty vzkazů mezi odesílateli a
 • údaje odesílatele

a to po přiměřenou dobu. V rámci některých služeb můžeme provádět i

 • segmentování uživatelů do základních skupin

za tím účelem, abychom Vám nabídli obsah, který Vás bude zajímat.

V rámci služby iDNES Premium budeme zpracovávat také:

 • informace o Vašich úhradách za naše služby, vč. informace o e-mailovém účtu, z nějž byla úhrada verifikována
 • v případě zamítnutí platby obecný důvod zamítnutí sdělený nám provozovatelem systému části čísla Vaší karty (prvních šesti a posledních 4 číslic), které bude uloženo v rozhraní po dobu trvání objednávky
 • token čísla Vámi použité platební karty, který získáme od GoPay. Jedná se o náhodně generované číslo ve formě hash kódu, z nějž není možné číslo karty zpětně rekonstruovat. To nám bude sloužit za účelem kontroly a zabránění opětovného čerpání předplatného za zvýhodněných podmínek pro již jednou registrované účastníky
 • část čísla Vaší platební karty (prvních 6 čísel a poslední 4 čísla), abychom mohli identifikovat případné problémy při platbách. Tyto údaje jsou využívány pouze pro řešení konkrétního problému s konkrétním uživatelem
 • expirační údaje karty, abychom Vás případně mohli proaktivně informovat, že se blíží konec platnosti karty

V rámci informace o úhradách však nebudeme mít informaci o kompletním čísle Vaší platební karty ani o  jejím PIN.

O běžných návštěvnících našich stránek zpracováváme údaje získané prostřednictvím síťových identifikátorů, zejména cookies.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Osobní údaje předávané MAFRA uživatelem s jeho souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu; naše společnost však může i po odvolání souhlasu některá taková data zpracovávat, pokud k tomu má jiný zákonný důvod (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům).

Vzhledem k tomu, že některé naše služby není povoleno užívat se zapnutým adblockerem, testujeme také v přiměřeném rozsahu, zda nemáte tento nástroj nainstalován, abychom Vám mohli nabídnout jinou vhodnou službu či doručit náš obsah.

Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně Vás o ně požádáme.

Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby.

V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat za výše uvedenými účely určité další informace, například

 • název poskytovatele internetových služeb a
 • adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám nebo z níž jste k našim službám přistoupili,
 • datum a čas přístupu k těmto službám,
 • základní geografickou lokaci apod.

Námi zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby či našich stránek.

V případě pochybností o totožnosti registrujícího se uživatele můžeme také provést základní křížovou kontrolu jím zadaných údajů v rámci volně dostupných údajů na internetu či můžeme vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů/identity uživatele. Během této doby bude účet uživatele pozastaven. Pravdivost údajů a identita může být doložena např. zasláním písemné žádosti s ověřeným podpisem, zaslání žádosti s znávaným elektronickým podpisem, zasláním žádosti do datové schránky MAFRA, a.s., či zasláním kopie občanského průkazu (nebo jiného relevantního dokladu, zejména u cizinců) nebo předložením takového dokladu k nahlédnutí. U zasílané kopie průkazu je možné některé prvky, které nejsou potřeba k prověření identity, začernit či je jinak znečitelnit, pro účely prověření je však nutné zachovat viditelné jméno, příjmení, fotografii a datum platnosti průkazu. Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je provozovatelem ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti.

Na našich stránkách a v našich aplikacích využíváme také online fonty písem – např. písma Google (Google Fonts). Snažíme se využívat tzv. statické fonty, které nekomunikují se vzdálenými servery, ovšem v některých případech mohou být využity i tzv. dynamické fonty, které se načítají ze serverů třetí strany. Písma se ukládají do mezipaměti prohlížeče a urychlují tak načítání stránek. Při načítání dynamického fontu musí server, který písma poskytuje (např. server Google) vědět, kam ho má odeslat, a proto jsou mu přístupné  IP adresy uživatelů webových stránek. Více o Google Fonts se dozvíte zde.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále obvykle 12 měsíců po jejím zrušení (podle charakteru služby, kdy se snažíme zohlednit jak Váš zájem na tom, aby byly Vaše údaje ukládány po zrušení registrace po co nejkratší dobu, tak zájem jak naší společnosti, tak třetích osob). Pokud jste však v rámci služby uveřejnili komentář u článku, pak budou Vaše údaje uloženy ještě  po dobu 12 měsíců od zrušení komentáře (o zrušení komentářů je nutno zvlášť požádat). Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu (obvykle 4 roky, doklady týkající se placených služeb pak obvykle 10 let) pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a logy aktivity v rámci účtu a u placených služeb texty smluv, doklady o našem plnění a provedených platbách.

U služeb, které slouží ke zveřejňování obsahu tvořeného uživateli, můžeme samotnou informaci o tom, že byl daný uživatel do služby registrován a o důvodu ukončení registrace ukládat delší dobu za účelem ochrany našich práv a případně zabránění obnovení registrace uživateli, jehož účet byl zrušen pro porušení podmínek služby.

Pokud vyslovíte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení e-mailem, můžeme si Vaši e-mailovou adresu uložit na tzv. black-listu za účelem zabránění zasílání dalších sdělení po časově neomezenou dobu.

Upozorňujeme, že data Vámi zadaná do našich služeb, která jsou uveřejněna (např. komentáře u článků) nejsou po skončení registrace automaticky mazána, o jejich smazání je třeba zvlášť požádat (viz výše).

Vždy si prosím podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Výše uvedené lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to bude s ohledem na okolnosti vhodné (např. u licenčních smluv, které je nutné archivovat k doložení oprávnění k užívání díla, pokud bude zahájena kontrola dozorovým orgánem nebo v případě běžícího sporu).

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

 

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V rámci služby můžeme také zpřístupňovat údaje o Vás třetím osobám – zaměstnavatelům, pokud nám k tomu dáte souhlas.

MAFRA může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem. MAFRA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro MAFRA (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů - jako je např. provozovatel nástroje Piano,
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb MAFRA,
 •  v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům MAFRA a auditorům MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb MAFRA,
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek MAFRA,
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

V některých případech provádíme ve spolupráci s partnerskými společnostmi nabídky výhod novým uživatelům naší služby nebo naopak stávajícím uživatelům. Obvykle jsou tyto nabídky ve formě slevy či zvýhodnění pro členy věrnostních klubů těchto našich partnerů, pokud si objednají iDNES Premium. Pro tyto účely můžeme v některých případech testovat, zda je dotčený člen jejich věrnostního klubu zároveň uživatelem iDNES Premium formou křížové kontroly e-mailových adres. Tato kontrola je prováděna strojově pouze za tímto účelem a je vždy zajištěno, aby dotčená partnerská společnost nebyla oprávněna tyto údaje využívat pro jiný účel.

V rámci našich stránek také používáme síťové identifikátory, zejména tzv. cookies. Může se jednat o naše vlastní cookies, cookies osob, jež nám poskytují služby (jako služba Google Analytics, kterou využíváme k měření návštěvnosti našich stránek, analytický nástroj Hotjar, který sleduje využívání našich služeb v rámci tzv. heatmap a dalších analytických produktů, případně pro dotazníky návštěvníkům a který využíváme pro zlepšování našich služeb a k lepšímu porozumění toho, jak naši návštěvníci naše služby využívají, nebo nástroje dodavatele reklamního systému SAS® Intelligent Advertising for Publishers, který využíváme pro spravování reklamy na našich stránkách).

Další cookies mohou na naše stránky umístit zadavatelé reklamy, detailnější informace o cookies a dalších síťových identifikátorech naleznete zde.

Pro inkasování částek za placené služby využíváme různé banky a internetové platební systémy. Pokud využíváte službu iDNES Premium, je pro úhradu této služby využívána platební brána Gopay.

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.

Údaje určené ke zveřejnění jsou samozřejmě zveřejňovány na internetu a dostupné po celém světě.

Zpracování údajů v rámci voucherů iDNES Premium Zdraví

Pokud Vám budeme vystavovat vouchery v rámci služby iDNES Premium Zdraví, budeme v našem rozhraní ukládat údaje týkající se tohoto voucheru (vč. bližší informace, kdy došlo k jeho objednání) a Vámi objednané prohlídky. Upozorňujeme, že údaje o konkrétní Vámi objednané prohlídce jsou považovány za údaje o Vašem zdravotním stavu. Proto je třeba k jejich zpracování podle GDPR Váš souhlas, který udělíte kliknutím na tlačítko (ostatní údaje, než jsou údaje o konkrétní objednané prohlídce (=zdravotním stavu), budeme zpracovávat v běžném režimu jako ostatní registrační údaje za účelem plnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu). Údaje o konkrétní objednané prohlídce budeme ukládat po dobu platnosti voucheru a po dobu 24 měsíců poté a budeme je používat pouze za účelem zajištění čerpání voucheru a ochranu našich práv (obranu proti případným právním nárokům). Po této době již budeme v rámci Vašeho účtu ukládat pouze informaci, že jste nějaký voucher v rámci služby iDNES Premium Zdraví čerpal(a), nebudeme však vědět, jaký to byl přesně voucher a jaké výhody se týkal.

Aby Vám bylo možné příslušnou výhodu poskytnout, umožníme provozovateli příslušného zdravotnického zařízení, aby si při uplatnění voucheru zkontroloval, že jste předplatitelem služby iDNES Premium. Další zpracování Vašich údajů již však bude probíhat zcela v režii daného provozovatele zdravotnického zařízení a my k těmto údajům nebudeme mít žádný přístup. Pouze v rámci řešení jednotlivých incidentů můžeme získat informaci, zda jste voucher vyčerpal(a) či nikoliv.

Souhlas se zpracováním údajů o konkrétní Vámi objednané prohlídce můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Služby třetích stran na webových stránkách

Upozorňujeme, že na našich stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob (ovšem až na údaje týkající se prováděných plateb obvykle v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání Vašich přímých identifikačních údajů).

Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, mohou být:

 • osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů či internetu (jako je např. projekt Netmonitor)
 • poskytovatelé platebních brán (či poskytovatelé platebních karet), jako je např. služba platební brány Gopay
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou či tzv. remarektingem (kteří cookies umísťují v souvislosti s tím, že je jejich obsah – reklama – nahráván na naši stránku).

Údaje získané v rámci cílení reklamy či remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat. Více o tomto způsobu zpracování se dozvíte zde.

Webové stránky MAFRA také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter, Google+ a zasílání obsahu našich stránek do čteček Kindle dodávaných společností Amazon. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách MAFRA. 

Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Pro cookies platí zvláštní pravidla uvedená zde.

MAFRA nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit na provozovatele takových služeb.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete MAFRA dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Naše služby a děti

Nařízení případně české právní předpisy jej adaptující omezují v některých případech zpracování údajů v souvislosti s webovými službami, pokud by je měly využívat děti mladší 15 let. Zároveň stanoví vyšší práva na výmaz údajů těm uživatelům, kteří do služby zadávali údaje v době, kdy jim nebylo ještě 18 let.

Naše služby nejsou přímo určeny pro použití osobám mladším 15 let. Ne vždy jsme však schopni poznat, že se do naší služby registruje dítě mladší 15 let. Proto apelujeme na rodiče, aby nás v případě, kdy budou mít podezření, že jejich dítě užívá některou naší službu a nebudou s tím souhlasit, kontaktovali.

V některých službách můžeme přímo vyžadovat, aby registrující se osoba uvedla, zda je starší či mladší 15 či 18 let proto, abychom mohli prověřit, zda není k její registraci nutný souhlas jejího rodiče či jiného zákonného zástupce.

Pokud se přesto bude registrovat do naší služby osoba, která je mladší 18 let, upozorňujeme ji, že má zvýšené právo požadovat výmaz všech o ní zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem jejího věku. Jejímu požadavku na výmaz se tak vždy budeme snažit vyhovět. Pokud jste při registraci do služby nebo zadávání údajů do ní byli mladší než 18 let a následně od nás budete požadovat výmaz takových údajů, dejte nám prosím vědět, že se jedná o tento případ, abychom mohli Váš věk dostatečně a řádně zohlednit.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. V takovém případě nebude MAFRA takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat. Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala.

Automatizované rozhodování

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Naše společnost nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení. Pokud by Vám byla např. odmítnuta možnost registrace do naší služby z důvodu automatické kontroly např. duplicitní e-mailové adresy, vždy se můžete obrátit na administrátora příslušné služby či na naši společnost obecně se žádostí o definitivní rozhodnutí, které bude vždy založeno na posouzení operátorem.

Přihlašování do služeb prostřednictvím údajů třetích stran

Některé naše webové služby umožňují přihlašování a obsluhu prostřednictvím zvláštních aplikací ve Vašich mobilních telefonech a tabletech. Takové aplikace je možné získat v rámci Google Play, iTunes či Microsoft Store. V rámci těchto aplikací jsou ukládány obvykle Vaše přístupové údaje do našich webových služeb, případně je z naší strany využívána služba oznamování zpráv, tzn. push notification. Tyto aplikace také umožňují sdílení některých údajů s provozovateli příslušných systémů v rozsahu jimi stanoveném. Pro bližší informace konzultujte podmínky těchto služeb.

V rámci facebookových a twitterových profilů naší společnosti o Vás můžeme získávat určité informace, např. pokud reagujete na obsah námi na tyto profily umístěný. Tyto informace obvykle nijak dále nevyužíváme nad rámec toho, za jakým účelem jste nám tyto informace poskytli či nás kontaktovali. Pro podrobnosti o ochraně osobních údajů v rámci služby Facebook anebo Twitter prosím konzultujte podmínky těchto služeb.

V rámci služby Facebook naše společnost provozuje tzv. chatboty. Chatbot je automatický systém, v jehož rámci můžete komunikovat s naší společností či si vyžádat zasílání informací o novinkách z našeho zpravodajství do Vašeho účtu v této službě. Při zasílání novinek v rámci zpravodajství využíváme údaje o Vašem jménu a příjmení, případně nastavenému jazyku, časové zóně a pohlaví, abychom Vás mohli oslovovat při zasílání Vámi vyžádaných zpráv. Zároveň je v rámci aplikace archivována Vaše komunikace s chatbotem a našimi operátory. Služba chatbotů je prozatím provozována ve zkušebním režimu. Odhlásit se ze zasílání novinek můžete formou dialogu s chatbotem nebo ukončením využívání příslušné aplikace na Facebook.

Využití registračního e-mailu pro doručování reklamy

Pokud tuto možnost neodmítnete, bude Vaše e-mailová adresa využita (v zabezpečené šifrované podobě) pro vytváření profilu pro cílení reklamy (cpexID, ID5 aj.). Jedná se prozatím pouze o testování nové technologie, která by mohla nahradit tzv. cookies třetích stran. Její použití je vázáno na Váš souhlas, udělovaný v rámci tzv. cookies banneru. V principu se jedná o to, že pokud vyslovíte souhlas s cílením reklamy, budou různé webové stránky, na nichž jste registrován(a) a poskytovatelé na nich zobrazovaných reklam mít možnost zjistit, že jste se přihlásil(a) a zobrazovat Vám reklamu, o jakou máte zájem (na základě Vámi navštěvovaného obsahu). Tato technologie neumožňuje v rámci samotného systému cílení reklamy zjistit Vaši skutečnou identitu (jméno, příjmení ani e-mail). Technicky je sdílení informací vysoce zabezpečeno prostřednictvím tzv. pseudonymizace, tzn. využíváním pouze Vaší registrační e-mailové adresy, ovšem bezpečně zakódované metodou hash do náhodného řetězce znaků, z něhož není možné Vaši adresu zpětně zjistit. Údaje o tom, kdy a jak jste změnil toto nastavení, budou logovány ve Vašem účtu.

Využití registračního e-mailu pro Custom Audience

Pokud tuto možnost neodmítnete, bude Vaše e-mailová adresa využita (v zabezpečené šifrované podobě) pro cílení v rámci tzv. Custom Audience služeb. Custom Audience neboli „Vlastní okruh uživatelů“ představuje reklamní technologii dodávanou např. službou Meta. Ta umožňuje firmám oslovovat svojí reklamou vlastní zákazníky/uživatele (nebo naopak na osoby, které nejsou jejich zákazníky/uživateli, na základě tzv. negativního seznamu) mezi lidmi, kteří již jsou uživateli dotčené služby. Cílení probíhá tak, že příslušná služba, v níž jste registrováni, využije pseudonymizované (tzv. hashované) e-mailové adresy, které jí předáme, aby Vám mohla na svých stránkách zobrazovat naši reklamu, která by Vás mohla zajímat. Jiné údaje nejsou předávány. Odškrtnutím této volby zajistíte, že nebudeme Vaši e-mailovou adresu pro takovou reklamu používat. Údaje o tom, kdy a jak jste změnil toto nastavení, budou logovány ve Vašem účtu.

Obchodní sdělení

Upozorňujeme, že údaje o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) mohou být využívány za účelem nabízení obchodu a služeb MAFRA, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

Pokud vyslovíte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení e-mailem, můžeme si Vaši e-mailovou adresu uložit na tzv. black-listu za účelem zabránění zasílání dalších sdělení po časově neomezenou dobu.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.


Přihlašování prostřednictvím Vašeho účtu Googlu a Facebook

Pro přihlašování do některých našich mobilních aplikací, např. diskusí na iDNES.cz prostřednictvím naší aplikace pro Android, lze využití přihlášení prostřednictvím Vašeho účtu u společnosti Google. Pokud pro své přihlášení použijete Váš Google účet, naše služby si z něj vyžádají Vaše jméno, příjmení a email. Tyto údaje budou sloužit pouze pro vytvoření Vašeho uživatelského účtu nebo propojení s již existujícím uživatelským účtem. Získaná data slouží výhradně pro potřeby MAFRA, a.s. a budou uložena v rámci Vaší standardní registrace.

Podobně funguje přihlašování prostřednictvím Vašeho účtu na síti Facebook, kde si kromě Vašeho jména, příjmení a e-mailu uložíme ještě ID Vašeho účtu.

Kvízy na iDNES.cz

Pokud zaškrtnete políčko „Aktivovat“ ve svém profilu, budou Vaše výsledky v kvízech na iDNES, které vyplníte jako přihlášený uživatel, zveřejňovány v rámci žebříčků čtenářů; žebříčky budou vedeny podle různých kritérií (např. čtenáři podle úspěšnosti odpovědí, nejvíce stoprocentních kvízů, nejvíce odehraných kvízů apod.). V rámci této funkčnosti budeme ve Vašem profilu ukládat Vaše odpovědi v kvízech a zveřejňovat Vámi dosažené výsledky a Vámi absolvované kvízy a to pod Vaším jménem a příjmením. Žebříčky budou zveřejňovány bez časového omezení, pokud však svůj souhlas se zveřejňováním Vašich výsledků odvoláte (změníte nastavení ve Vašem profilu), nebudeme Vaše údaje již zveřejňovat a odpovědi uložené ve Vašem profilu do 30 dní smažeme. Stejné platí pro zrušení registrace v iDNES.cz.


Poučení o zpracování osobních údajů pro osoby zveřejňující vzkazy na www.idnes.cz/www.lidovky.cz

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, a.s., pokud se jedná o osobní údaje osob, které vyplní formulář pro vzkazy, přání k narozeninám, kondolence apod. na www.idnes.cz nebo www.lidovky.cz (dále jen „Stránka“).

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci logování Vaší činnosti na naší stránce.

V souvislosti s vyplněním formuláře na Stránce budeme zpracovávat údaje, které do formuláře vyplníte, tedy

 • jméno a příjmení
 • místo pobytu
 • text vzkazu/přání/kondolence apod.

Dále si uložíme údaj o

 • IP adrese, z níž byl formulář vyplněn a
 • čase jeho zadání/změny.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů žadatele bude

 • zveřejnění vzkazu/přání/kondolence na Stránce.

Dále budeme tyto údaje užívat pro

 • ochranu práv MAFRA a třetích osob

např. v případě nepravdivých či protiprávních textů,

 • pro statistické účely a
 • pro účely IT bezpečnosti naší sítě.

V této souvislosti budou výše uvedené údaje užívány také za účelem

 • plnění právních povinností MAFRA

podle Nařízení, resp. dalších právních předpisů.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v  Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je primárně Váš

 • souhlas

s jejich zpracováním a zveřejňováním daný vyplněním příslušného formuláře. Dále jsou právním základem zpracování

 • oprávněné zájmy MAFRA a třetích osob

dané zájmem na ochraně práv MAFRA a třetích osob proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti a zpracováním pro statistické účely.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů žadatele oprávněný zájem MAFRA, má subjekt údajů  z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude MAFRA takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy dané osoby nebo jejími právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může žadatel vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat.
Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala.
Samozřejmě v případě údajů zveřejňovaných na základě souhlasu máte kdykoliv právo souhlas odvolat – kdykoliv tedy můžete požádat o smazání příspěvku ze stránky (nejlépe prostřednictvím e-mailu ). My pak příspěvek bez zbytečného odkladu smažeme (je však možné, že budeme předem potřebovat vhodně prokázat Vaši totožnost).

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jejich zveřejňování (tedy do odvolání souhlasu) a zálohy pak po dobu dalších cca 3 měsíců.
Výše uvedené doby mohou být překročeny v případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor ohledně obsahu příslušného vzkazu/přání/kondolence  či bude probíhat kontrola ze strany orgánu veřejné správy.
Pokud není některá doba pro zpracování určena konkrétně, bude při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházeno zejména z těchto hledisek:

 • délky promlčecí doby
 • pravděpodobnosti vznesení právních nároků
 • obvyklých postupů na trhu
 • pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a
 • případných doporučení dozorových orgánů.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (v našem redakčním systému).

MAFRA bude osobní údaje zpracovávat ve svých počítačových systémech a texty vzkazu/přání/kondolencí, jméno a příjmení kondolujícího a další údaje jim ve formuláři vyplněné bude zveřejňovat na Stránce. Ostatní zpracovávané údaje (IP adresa a čas zadání), nebudou zveřejňovány.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.

MAFRA může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem žadatele. MAFRA osobní údaje zpracovávané v souvislosti se Stránkou obvykle nezpřístupňuje zpracovatelům, ledaže by se jednalo o dodavatele programátorských či jiných podpůrných technických služeb či provozovatele (záložních) serverů). Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Samozřejmě k údajům zveřejňovaným na Stránce mají přístup všichni uživatelé internetu.

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.


Poučení o nahrávání hovorů klientské linky MAFRA

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, pokud se jedná o nahrávání telefonních hovorů na klientských linkách s (potenciálními) smluvními partnery ze strany naší společnosti při vyjednávání o uzavření smlouvy.

Na skutečnost, že hovor na příslušné klientské lince je nahráván, budete vždy upozorněni (např. sdělením, že hovor je monitorován).

Pokud nechcete, aby byly Vaše hovory s naším call centrem nahrávány, kontaktujte nás prosím jiným způsobem, případně požádejte o hovor z nemonitorované linky. Naši spolupracovníci Vám pak zavolají zpět z nemonitorované linky. V takovém případě však budeme někdy muset požadovat, abyste nám svoji vůli potvrdili jinak (např. písemným prohlášením, které si budeme archivovat).

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat formou nahrávek hovorů, získáme vždy přímo od Vás či v souvislosti s Vaším telefonátem s námi (nap, tel. číslo).

Zpracovávat budeme

 • údaje získané od Vás (v rámci komunikace s Vámi) v rámci hovoru a
 • jeho nahrávku.

Dále budeme obvykle zpracovávat Vaše

 • telefonní číslo
 • datum a čas (vč. délky) hovoru.

Tyto údaje budeme propojovat s Vaší kartou v příslušné aplikaci týkající se služby, v jejímž rámci byl hovor uskutečněn.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat. Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů využití se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v  Nařízení (EU) č. 2016/679 můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů bude

 • uzavření, změny a plnění smlouvy.

V této souvislosti budou údaje dále používány

 • k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů MAFRA

s ostatními osobami (např. subdodavateli),

 • kontrolu zaměstnanců
 • pro statistické účely
 • další rozvoj služeb MAFRA

a to buď služby, které se týká nahrávaná konverzace nebo vnitřních administrativních postupů v MAFRA a

 • k ochraně práv MAFRA a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů),

zejména ochraně proti protiprávní činnosti. Získané údaje mohou být dále užívány také za účelem

 • IT bezpečnosti MAFRA

Dále budou osobní údaje užívány MAFRA za účelem

 • plnění jejích právních povinností

zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (např. k doložení toho, že jste nám poskytli souhlas) a za účelem přímého marketingu (tedy zejména zasílání nabídek na naše další produkty a služby).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v  Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení.

Právním základem zpracování osobních údajů formou nahrávek hovorů je

 • plnění právní povinnosti

a to v případech, kdy nám právní předpis přímo ukládá dokládat plnění, jako je např. povinnost dokládat udělené souhlasy se zpracováním osobních údajů podle Nařízení, dále

 • nezbytnost plnění smlouvy, resp. vyjednávání o ní

tzn. dokladování toho, že smlouva byla uzavřena a

 • oprávněné zájmy MAFRA

dané zájmem na evidenci smluvních vztahů, evidenci reklamací, kontrole zaměstnanců a jednání stran ohledně plnění smlouvy, zájmem na ochraně jejich práv a práv třetích osob včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely a další rozvoj služeb MAFRA a přímém marketingu (pro přímý marketing však nebudeme využívat samotné nahrávky) a třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás).

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňují Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení. Pokud nechcete, aby byl Váš rozhovor s námi nahráván, požádejte na počátku rozhovoru o hovor z nemonitorované linky.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů oprávněný zájem MAFRA (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, evidence smluvních vztahů, kontrola zaměstnanců pro statistické účely a další rozvoj služeb MAFRA a ochranu práv MAFRA a třetích osob), máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude MAFRA takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat. Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala.

Pokud je účelem zpracování Vašich údajů přímý marketing (zasílání e-mailů, reklamní tel, hovory), nemusíte Vaši námitku nijak odůvodňovat.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat donekonečna, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Doba ukládání a zpracování telefonních hovorů není stanovena jednotně, záleží na charakteru dané služby a daného hovoru. Doba uložení hovoru však nepřekročí 5 let. Při určení konkrétní doby vycházíme z těchto kritérií:

 • délky promlčecí doby
 • pravděpodobnosti vznesení právních nároků
 • obvyklých postupů na trhu
 • pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a
 • případných doporučení dozorových orgánů.

Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor s příslušnou osobou či bude probíhat kontrola ze strany orgánu veřejné správy.

Jak bude zpracování probíhat

MAFRA bude osobní údaje zpracovávat ve svých počítačových systémech, případně počítačových systémech zpracovatelů poskytujících nahrávání hovorů jako cloudovou službu. Nahrávání hovoru nejste povinni akceptovat, pokud nebudete s nahráváním hovoru souhlasit, můžete požádat o to, abychom Vám zavolali z nemonitorované linky. V takovém případě však budeme někdy muset požadovat, abyste nám svoji vůli potvrdili jinak (např. písemným prohlášením, které si budeme archivovat).

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci údajů)

MAFRA může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem partnera. MAFRA zpřístupňuje osobní údaje z nahrávek pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb (typicky cloudová služba pro nahrávání hovorů) či
 • provozovatelům (záložních) serverů.

Dále mohou být získané osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu

 • právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb.

Nahrávky týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také

 • společnosti poskytující pojištění pohledávek
 • inkasním agenturám či
 • advokátním kancelářím

a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také

 • orgánům veřejné správy.

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.


Poučení o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v mediální skupině MAFRA

Tento dokument shrnuje zásady zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v mediální skupině MAFRA, tedy společnostmi MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 45313351, a Stanice O, a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 26509911 (přičemž obvykle společnost MAFRA, a.s. působí v této souvislosti pro společnost Stanice O, a.s. jakožto zpracovatel). Obě výše uvedené společnosti budou dále nazývány jako „společnost“.

Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech  také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Budeme o Vás zpracovávat osobní údaje, které nám předáte či u kterých budete souhlasit s jejich předáním, např. v rámci serverů pro sdílení údajů uchazečů (typicky údaje obsažené ve Vašem životopise, tedy kromě Vašeho jména a příjmení a kontaktních údajů např. údaje o Vaší předchozí pracovní zkušenosti, Vaše jazykové znalosti apod. a dále údaje získané  v rámci korespondence s Vámi), či údaje které získáme při základním prověření Vašich osobních údajů z veřejných zdrojů, např. sítě LinkedIn (i zde se však bude jednat o nezbytně nutné údaje sloužící v zákonem připuštěném rozsahu k prověření uchazeče, zejména údajů v něm uvedených v životopise). V souvislosti s osobním jednáním s Vámi či telefonickým rozhovorem s Vámi si také můžeme poznamenat to, jaký dojem jste na nás učinili či jak odpovídá Vaše vystupování údajům uvedeným ve Vašem životopise.

Pokud Vás budeme kontaktovat, aniž byste předem poskytli souhlas, budeme tak činit pouze u specializovaných pozic na základě údajů, které jste zveřejnili za tím účelem, abyste byli takto kontaktováni.

V souvislosti s Vaší reakcí na inzerát s nabídkou práce uvedený na našich internetových stránkách si můžeme uložit také některé technické údaje, tedy čas Vaší odpovědi a IP adresu, z nichž bude zaslána.

Pokud nám dáte souhlas k využití Vašich údajů, budeme také uchovávat údaje o tom, jak a kdy byl tento souhlas udělen a kdy byl odvolán.

Jak o Vás budeme údaje získávat (jaké jsou jejich zdroje)?

V této části se dozvíte, z jakých zdrojů budou pocházet údaje, které o Vás získáme a budeme zpracovávat.

Údaje budeme primárně získávat přímo od Vás, případně od agentury práce, která nám Vás doporučí.

U specializovaných pozic můžeme kontaktovat také osoby, na něž získáme kontakt z veřejných zdrojů, např. sítě LinkedIn, aniž bychom byli předtím ze strany těchto osob kontaktováni. V takových případech Vás jako možného kandidáta následně oslovíme s nabídkou účasti v příslušném výběrovém řízení či zařazením do naší databáze uchazečů. Pokud budete souhlasit, tak Vás zařadíme do výběru na danou pozici či naší databáze. Pokud souhlasit nebudete, Vaše údaje nebudeme nadále pro tento účel zpracovávat (můžeme si ovšem po přiměřenou dobu uložit základní informaci o tom, že jsme Vás kontaktovali a proč).

Pokud nám poskytnete údaje o Vašich referencích (kontakty na Vaše bývalé kolegy apod.) a budete souhlasit s tím, abychom je kontaktovali, bude zpracovávat v přiměřeném rozsahu i údaje získané od nich.

Zároveň naše společnost umožňuje ostatním našim zaměstnancům, aby navrhovali kandidáty na obsazované pozice, takže informace o některých kandidátech můžeme získat i tímto způsobem. V takových případech Vás jako možného kandidáta následně oslovíme buď my nebo provozovatel příslušného systému s nabídkou účasti v příslušném výběrovém řízení či zařazením do naší databáze uchazečů. Pokud budete souhlasit, tak Vás zařadíme do výběru na danou pozici či naší databáze. Pokud souhlasit nebudete, Vaše údaje nebudeme nadále pro tento účel zpracovávat (můžeme si ovšem po přiměřenou dobu uložit základní informaci o tom, že jsme Vás kontaktovali a proč). Ke správě takových kontaktů využíváme službu www.jobote.cz, na jejichž stránkách také naleznete další informace.

Předáním osobních údajů (např. formou odpovědi na inzerát či vyplněním formuláře na internetové stránce) či souhlasem se zařazením do výběrového řízení umožňujete naší společnosti, aby Vaše osobní údaje užila k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci daného probíhajícího výběrového řízení, popř. v rámci jiného současně probíhajícího výběrového řízení na srovnatelnou pozici. Pokud bychom chtěli využít Vaše osobní údaje i v rámci obsazování jiných pozic či pro budoucí výběrová řízení, požádáme Vás o souhlas s takovým využitím. Upozorňujeme Vás, že svůj souhlas s účastí ve výběrovém řízení můžete kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Doporučujeme k tomu využít buď kontaktu přímo na osobu z našeho personálního oddělení, která s Vámi jedná, nebo e-mailových adres (pro MAFRA, a.s.) / (pro Stanici O, a.s.). V případě odvolání Vašeho souhlasu či Vaší žádosti o zrušení Vaší účasti z výběrového řízení Vás z daného výběrového řízení vyřadíme. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Dále můžeme získat kontakt na Vás v rámci zpřístupnění Vašeho životopisu prostřednictvím služby pro sdílení životopisů, do níž jste se registrovali (jako jsou servery jobdnes.cz či jobs.cz). V rámci takových služeb jsou životopisy sdíleny s Vaším souhlasem.

Naše webové stránky také využívají cookies a jiné běžně užívané síťové identifikátory a to jak pro technické a statistické účely, tak pro účely marketingové.  Podrobnosti o tomto zpracování naleznete zde. Obecné informace o nakládání s osobními údaji v rámci našich webových služeb naleznete zde.

K čemu (za jakým účelem) budeme Vaše údaje využívat?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení (EU) č. 2016/679 můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Vaše osobní údaje budou užívány primárně k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajících výběrových řízení (včetně externí spolupráce). Pokud budete vybráni k obsazení dané pozice a bude s Vámi uzavřena smlouva, mohou se Vámi předané údaje (zejména Váš životopis) stát součástí Vašeho osobního spisu.

Vaše základní identifikační údaje, údaje získané o Vás v rámci Vaší e-mailové korespondence s námi či v rámci Vaší činnosti na našich webových stránkách (např. údaje získané v rámci Vaší reakce na inzerát), budeme využívat také pro účely ochrany práv naší společnosti či třetích osob před případným protiprávním jednáním, jež by mohlo být provedeno v rámci takových činností a pro účely IT bezpečnosti našich internetových stránek a sítě.

Údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas či základní údaje o Vás a o tom, jak jsme údaje o Vás získali, budeme využívat také k plnění našich zákonných povinností, zejména povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů (doložení Vašeho souhlasu se zpracováním údajů apod.) a případně pro účely související s prověřováním plnění smluv uzavřených s provozovateli výše uvedených služeb pro sdílení životopisů.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Zpracování osobních údajů pro základní účel, tedy pro výběr vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajícího výběrového řízení, bude prováděno do doby, než danou pozici obsadíme a dále po dobu cca 6 měsíců po jejím obsazení (abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou tohoto místa v případě, kdyby se původně vybraný kandidát na dané pozici neosvědčil; po této době mohou být po přiměřenou dobu archivovány ještě emaily, které si s Vámi vyměníme, za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob). Pokud Vás přijmeme do zaměstnání, stane se Vámi zaslaný životopis a ostatní obdobné údaje o Vás součástí Vašeho osobního spisu a budeme jej zpracovávat po dobu vedení tohoto spisu.

Pokud nám dáte souhlas s použitím Vašich údajů pro nabídky dalších pozic i do budoucna, budeme Vaše údaje zpracovávat pro výše uvedený účel po dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Pro doložení plnění našich povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů můžeme i po odvolání souhlasu ukládat informace o tom, jak jsme získali souhlas a čeho se týkal po přiměřenou dobu (obvykle max. 4 roky).

Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor s partnerem či bude probíhat kontrola ze strany orgánu veřejné správy.

Pro ostatní výše uvedené účely (ochrana práv, IT bezpečnost, plnění právních povinností) budeme potřebné údaje o Vás (obvykle však nikoliv Vámi předaný životopis) zpracovávat po přiměřenou dobu, přičemž při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházíme zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu, (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (vi) doporučených postupů dozorových orgánů.

Na jakém právním základě Vaše údaje zpracováváme?

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v  Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem výše uvedených zpracování je Váš souhlas (pro účely Vašeho zařazení do výběrového řízení či do naší databáze životopisů pro účely nabízení pracovních pozic v budoucnu), nutnost zpracovávat Vaše údaje pro plnění smlouvy s Vámi uzavírané či pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (pokud nás budete aktivně kontaktovat za účelem sjednání smlouvy) a oprávněné zájmy naší společnosti (zejména v případě prvotního získání kontaktů na Vás jinak, než s Vaším souhlasem, pro účely zpracování Vašich údajů za účelem ochrany práv naší společnosti či třetích osob před případným protiprávním jednáním a pro účely IT bezpečnosti).

Upozorňujeme, že poskytnutí osobních údajů pro zpracování s Vaším souhlasem je z Vaší strany dobrovolné, bez poskytnutí Vašeho souhlasu vás však nebudeme moci do příslušných výběrových řízení zařadit.

Dále je právním základem výše uvedených zpracování také plnění zákonných povinností naší společnosti zejména v oblasti předpisů o ochraně osobních údajů ( nařízení EU č. 2016/679).

Upozorňujeme, že pokud je základem pro zpracování Vašich údajů souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem naší společnosti (jedná se zejména o údaje získané o Vaší činnosti v rámci našich webových stránek zpracovávané pro účely ochrana práv a IT bezpečnosti a údaje o Vaší korespondenci s námi), máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování můžete vznést na prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu (pro MAFRA, a.s.) / (pro Stanici O, a.s.). V e-mailu prosím uveďte Vaši konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že bychom neměli Vaše údaje zpracovávat.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit.

Pokud dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů v životopisu či jiných Vámi předaných údajů (např. získáte vyšší kvalifikaci, naučíte se další jazyk apod.), oznamte nám to prosím. Budeme tak moci lépe vybrat pozici, již Vám budeme nabízet.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V některých případech můžeme Vaše údaje zpřístupnit i osobám, které budou samostatnými správci osobních údajů či společnými správci společně s naší společností.

Vaše údaje můžeme zpřístupnit v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro naši společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, vč. evidenčního systému pro vedení databáze uchazečů, rozesílání e-mailů), provozovatelům našich serverů či provozovatelům technologií námi využívaných, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu našim právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy. Společnost Stanice O, a.s. využívá k zajištění personálních služeb svoji mateřskou společnost MAFRA, a.s., která tak bude mít k Vašim údajům za tímto účelem přístup.

Pokud Vás doporučí některý ze zaměstnanců naší společnosti, můžeme mu poskytnout  základní informaci o tom, v jaké fázi se výběrové řízení nachází a zda jsme Vás pro tuto pozici vybrali.

Pokud bude Váš nástup zprostředkován agenturou práce, obvykle jí předáme informaci o tom, že jste nastoupili do zaměstnání a o výši Vaší nástupní mzdy, neboť z ní je obvykle vypočítávána odměna této agentury, případně o skončení Vašeho pracovního poměru, pokud bude povinna za Vás vyhledat náhradníka.

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.


Poučení o zpracování osobních údajů pro zákazníky e-shopů

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů fyzických osob ze strany MAFRA,, pokud se jedná o osobní údaje zákazníků e-shopů provozovaných MAFRA, a.s. resp. osob za ně jednajících. Upozorňujeme, že u e-shopu Mobil CZ (koupě SIM karty) se toto poučení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné samotným telekomunikačním operátorem ani na zpracování prováděné v jiných částech stránky Mobil.cz (např. v rámci dobíjení kreditu), kde správcem takových údajů je společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681.

Správcem osobních údajů je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále také jen „MAFRA“).

Níže se dozvíte, jak bude naše společnost Vaše údaje zpracovávat. Toto poučení je připraveno ve Nařízení.

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Budeme o Vás zpracovávat údaje, které nám poskytnete, nebo které zadáte do našeho systému, typicky Vaše:

 • jméno a příjmení
 • IČO a DIČ u podnikatele
 • doručovací adresu
 • fakturační adresu
 • telefon
 • e-mail
 • vybraný produkt včetně souvisejících údajů
 • způsob úhrady

Dále budeme zpracovávat informace získané v rámci komunikace s Vámi a dodávání našich produktů, zejména Vaše:

 • telefonní číslo
 • datum a čas hovoru
 • IP adresu
 • detaily týkající se e-mailů
 • údaje o platební morálce (platbách, dlužných částkách apod.)
 • údaje nutné pro vyřízení reklamace

Údaje získáme přímo od Vás nebo v rámci plnění smluvního  vztahu s Vámi.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení (EU) č. 2016/679 můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů bude

 • uzavření a plnění smlouvy

pro tyto účely budeme využívat obvykle všechny předané údaje. V této souvislosti budou údaje dále používány

 • k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů MAFRA
 • pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců
 • pro statistické účely
 • další rozvoj služeb MAFRA

a to buď služby, které se týká uzavřená smlouva, nebo vnitřních administrativních postupů v MAFRA

 • k vymáhání pohledávek
 • k ochraně práv MAFRA a třetích osob

(např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností. Údaje (zejména získané z elektronické komunikace se zákazníkem nebo v rámci elektronické objednávky na našich stránkách, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem

 • IT bezpečnosti MAFRA

Dále budou Vaše osobní údaje užívány MAFRA za účelem

 • plnění jejích právních povinností

zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (zde se jedná o doložení splnění povinností MAFRA podle Nařízení), a pro účely

 • přímého marketingu

tedy zejména zasílání nabídek na naše další produkty a služby, tedy kontaktováním e-mailem či telefonem; pro tyto účely budou obvykle užívány informace o kontaktech zákazníka  a v přiměřeném rozsahu o jeho dříve objednaných produktech, abychom mu mohli učinit jemu vyhovující nabídky.

Ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Vás dále upozorňujeme, že Vám budeme zasílat obchodní nabídky - tzv. nevyžádaná obchodní sdělení na Vaši adresu (včetně e-mailové), můžete být tedy kontaktováni nevyžádaným directmailem či prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se našich obdobných produktů, obchodu a služeb. Odmítnout další zasílání obchodních sdělení můžete již při objednávce (odmítnout zasílání je vždy možné také zasláním e-mailu s odmítnutím na osobni.udaje@mafra.cz), dále kdykoliv na níže uvedených kontaktech, či je budete moci odmítnout i při doručení každé jednotlivé zprávy.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje smluvních partnerů ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

Právním základem zpracování osobních údajů zákazníků  je:

 • nezbytnost plnění smlouvy (vč. vymáhání vzniklých pohledávek)
 • oprávněné zájmy MAFRA

dané zájmem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochraně jejich práv, zejména proti právním nárokům a protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely a další rozvoj služeb MAFRA, zpracováním pro přímý marketing

 • a oprávněné zájmy třetích osob

zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na dodávce a

 • plnění zákonných požadavků

zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména Nařízení), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů zákazníka či osob za něj jednajících oprávněný zájem MAFRA (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj služeb MAFRA a ochranu práv MAFRA a třetích osob), máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude MAFRA takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy příslušné osoby nebo jejími právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání Obchodních sdělení) je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude obvykle probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala (např. za účelem ochrany našich práv či dokládání právního důvodů, proč jsme Vám obchodní sdělení zasílali).

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování (např. smlouvy a údaje získané v souvislosti s jejich plněním budou standardně evidovány nejdéle po dobu 10 let od jejich zániku, údaje nutné pro vedení účetnictví a evidence DPH 10 let od konce příslušného kalendářního roku, v němž byly získány). Pokud je doba zpracování stanovena právními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po takovou dobu, pokud dále uvedené důvody neodůvodní delší dobu zpracování.

Základní přehled o tom, že byla s nějakým subjektem ze strany MAFRA uzavřena smlouva, kdy se tak stalo a jaký byl předmět plnění, může být uložen v databázi smluv bez časového omezení.

Kontaktní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat po dobu, než vyjádříte s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale budeme zpracovávat základní údaje o tom, proč jsme Vám obchodní sdělení zasílali, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor se zákazníkem či bude probíhat kontrola ze strany orgánu veřejné správy apod.

Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (např. v našem CRM systému, v rámci aplikace Outlook pokud jde o e-maily, v našem účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.). Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v kartotékách, jako je systém pro uložení papírových smluv či kartotéky vizitek, které si vedou naši jednotliví zaměstnanci.

MAFRA bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude MAFRA zpracovávat ve své kartotéce; jednotliví naši zaměstnanci si mohou vést také vlastní kartotéky (např. vizitek). Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany zákazníka je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude smlouva uzavřena a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V některých případech můžeme Vaše údaje zpřístupnit i osobám, které budou samostatnými správci osobních údajů či společnými správci společně s naší společností.

MAFRA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům

 • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb)
 • provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu

 • právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům či osobám tvořícím s MAFRA koncern, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb

Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také

 • společnosti poskytující pojištění pohledávek
 • inkasním agenturám  a
 • advokátním kancelářím

a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také

 • orgánům veřejné správy

Některé zvláštní předpisy umožňují dotčeným osobám požadovat sdělení některých údajů, např. podle § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. je šiřitel reklamy povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy.

V případě platebního styku mohou v běžném rozsahu některé údaje získat

 • banky či
 • poskytovatelé platebních služeb na internetu

Pro doručování zakoupených produktů využíváme třetí osoby, zejména společnosti

kteří Vaše údaje zpracovávají obvykle jako samostatný správce.

Pokud budete využívat nějaký benefit s nákupem spojený, předáme Vaše osobní údaje v potřebném rozsahu také

 • poskytovatelům benefitů

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.


Poučení o zpracování osobních údajů účastníků konferencí MAFRA EVENTS

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, pokud se jedná o osobní údaje osob, které se účastní konferencí pořádaných divizí MAFRA EVENTS.

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci ukládání údajů v rámci našich webových stránek nebo v rámci pořádání příslušné akce (např. Vaše fotografie).

Osobní údaje účastníků konferencí (dále jen „účastník“), které bude MAFRA zpracovávat, zahrnují údaje poskytnuté takovými osobami, typicky:

 • jméno a příjmení účastníka
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • zaměstnavatele
 • adresu zaměstnavatele
 • pozici v rámci zaměstnavatele
 • specifikaci konference, na kterou se účastník přihlásil
 • obrazové a zvukově-obrazové záznamy z veřejných prostor konference a případně
 • účastníky předané prezentace

dále v případě placených akcí údaje o jejich

 • IČO
 • DIČ
 • místě podnikání
 • fakturovaných a hrazených (dlužných) částkách
 • čísle účtu a
 • údaje o probíhajícím plnění

V souvislosti s komunikací s účastníkem si MAFRA může ukládat vedle

 • obsahu takové komunikace také
 • čas provedené komunikace s účastníkem a
 • IP adresu

U e-mailové komunikace jsou v rozhraní e-mailového klienta ukládány také běžné údaje související s takovou zprávou zasílané společně s ní.

Registrace pro konference je zajišťována buď prostřednictvím webových stránek příslušné konference (vyplněním formuláře) nebo prostřednictvím e-mailové registrace. 

V souvislosti s oslovováním potenciálních přednášejících na konferencích či potenciálních účastníků si může naše společnost ukládat

 • jméno a příjmení takových osob
 • telefonní číslo a
 • e-mail

který však nebude využíván k zasílání žádných nevyžádaných obchodních sdělení bez souhlasu takové osoby, ledaže by samotným přihlášeným účastníkům konferencí byly zasílány nabídky na účast na dalších podobných akcích, dále

 • informaci o jejich zaměstnavateli
 • pracovní pozici a
 • obsah komunikace s nimi

Pokud oslovená osoba požádá, abychom ji nekontaktovali, budeme si za tímto účelem vést databázi osob, které nemáme kontaktovat a to s jejich základními údaji (jméno, příjmení a e-mail).

Zdrojem zpracovávaných údajů účastníků jsou přímo tito účastníci (tedy se jedná o údaje jimi poskytnuté), dále jsou některé údaje získávány samostatně MAFRA (např. v rámci fotografického a videozpravodajství), či v rámci komunikace s účastníky (e-maily). Zdrojem údajů pro oslovování potenciálních účastníků jsou buď přímo tyto osoby, dále zveřejněné údaje o nich či údaje o podnikajících osobách a jejich zaměstnancích získané od třetích osob.

Webové stránky MAFRA také používají cookies a jiné síťové identifikátory. O zpracování osobních údajů jejich prostřednictvím se více dozvíte zde.

Upozorňujeme, že z konferencí je také obvykle pořizováno fotografické a videozpravodajství.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů účastníka je

 • pořádání příslušné konference

V této souvislosti budou údaje dále používány

 • k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů MAFRA
 • pro statistické účely
 • další rozvoj služeb MAFRA souvisejících s pořádanými konferencemi
 • k vymáhání pohledávek
 • k ochraně práv MAFRA a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností.

Údaje (zejména získané z komunikace s účastníkem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem

 • IT bezpečnosti MAFRA

Základní identifikační údaje účastníků a případně údaje o jejich účasti na konferenci budou používány pro účely

 • přímého marketingu

tedy pro zasílání nabídek na další obdobné produkty a služby MAFRA e-mailem, telefonem či poštou.
Dále budou osobní údaje účastníka užívány MAFRA za účelem

 • plnění jejích právních povinností

zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
Z konferencí je obvykle vyhotovováno běžné

 • fotografické a videozpravodajství

O konferenci také může být přiměřeně referováno v médiích či v rámci propagace MAFRA EVENTS.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování osobních údajů účastníků je

 • nezbytnost plnění smlouvy o účasti na konferenci – zajištění účasti účastníka na konferenci (vč. vymáhání vzniklých pohledávek)
 • oprávněné zájmy MAFRA

dané zejména zájmem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochraně jejích práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely, další rozvoj služeb MAFRA, zveřejňováním údajů v rámci zpravodajství o konferenci a propagace a zájmem na přímém marketingu a

 • oprávněné zájmy třetích osob

zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na přípravě příslušné konference a

 • plnění zákonných požadavků

zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů.


V jednotlivých případech může docházet ke zpracování osobních údajů také na základě

 • souhlasu

např. využívání e-mailových adres osob pro zasílání obchodních sdělení.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas, můžete být takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů účastníka oprávněný zájem MAFRA (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj služeb MAFRA a ochranu práv MAFRA a třetích osob či zpřístupňování zpravodajství o konferenci), má účastník z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude MAFRA takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy účastníka nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může účastník vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv) je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který ve zprávě nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Při  telefonickém kontaktu prosím sdělte tuto informaci operátorce.
Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování. Pro účely konferencí, u nichž je účast bezplatná, bude MAFRA přehled o jejich účastnících ukládat po dobu cca 4 let od termínu konání takové konference. Pokud se však v mezidobí zúčastní účastník další konference, poběží pro zpracování jeho údajů tato lhůta znovu.
Pro účely konferencí, u nichž je účast placená, bude MAFRA z důvodů evidence smluv a přijatých plnění a pro účely vedení účetnictví základní údaje o účastnících (jméno a příjmení, datum narození, IČO, DIČ, specifikace konference, které se účastnili, specifikace společnosti, jíž zastupovali, specifikace uhrazených částek apod.) evidovat po dobu cca 10 let od data konání konference.

Pokud budou údaje o účastnících zpracovávány v rámci zpravodajství o konferenci, nebude doba jejich zveřejňování omezena. Stejné platí pro fotografie z konference, videozáznamy z ní a případné poskytnuté prezentace.

Kontaktní údaje účastníků pro účely zasílání obchodních sdělení (nabídek na účast na dalších konferencích) bude MAFRA zpracovávat po dobu, než účastník vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale bude MAFRA zpracovávat základní údaje o tom, proč účastníkovi obchodní sdělení zasílala, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

Pro zpracování údajů pro ostatní účely vychází MAFRA při určení doby zpracování z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit.
Pokud dojde ke změně údajů poskytnutých účastníkem, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně.
Za účelem aktualizace dat je možné MAFRA kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na .

Obchodní sdělení

Údaje o našich potencionálních, současných či minulých partnerech můžeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných výrobků či služeb, jako jste od nás odebírali, tedy zejména nabídek účasti na dalších konferencích či na naše související produkty a služby. Zasílání nabídek není časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové nabídky již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět přímo pro nás).
Podrobnosti o využívání osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení naleznete zde.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (např. v našem CRM systému, v rámci aplikace Outlook pokud jde o e-maily, v našem účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.). Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v kartotékách, jako je systém pro uložení papírových smluv.
MAFRA bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude MAFRA zpracovávat ve své kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany účastníka je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude účast na konferenci umožněna a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.
MAFRA může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem účastníka. MAFRA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb)
 • provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb
 • osobám pomáhajícím MAFRA s organizováním konferencí, např. pořadatelské službě a osobě zajišťující prostory.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu

 • právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům

kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také

 • společnosti poskytující pojištění pohledávek
 • inkasním agenturám a
 • advokátním kancelářím

a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek. Dále mohou být osobní údaje účastníků poskytnuty

 • společnosti poskytující pojištění konferencí či související odpovědnosti MAFRA

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.

Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také

 • orgánům veřejné správy

Pokud je konference spolupořádána jinou osobou, mohou být osobní údaje poskytnuty také této další osobě jako

 • spolupořadateli


Poučení o zpracování osobních údajů účastníků čtenářských a marketingových soutěží pořádaných MAFRA

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, pokud se jedná o osobní údaje osob, které se účastní jí (spolu)pořádaných čtenářských anebo marketingových soutěží (dále také jen „soutěže“).

Níže se dozvíte, jak bude naše společnost Vaše údaje zpracovávat a to zejména s ohledem na Nařízení.

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci ukládání údajů v rámci našich webových stránek.

Osobní údaje účastníků soutěží, které bude MAFRA zpracovávat, zahrnují údaje poskytnuté účastníky, typicky:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • adresu
 • datum narození
 • telefonní číslo
 • e-mail, případně
 • příspěvky do soutěže

dále

 • údaje získané v rámci telefonních hovorů
 • e-mailové komunikace s účastníky

V souvislosti s komunikací s účastníkem si MAFRA může ukládat vedle obsahu takové komunikace také

 • čas provedené komunikace s účastníkem
 • IP adresu
 • telefonní číslo
 • přehled počtu přihlášení a
 • přehled výher

U e-mailové komunikace jsou v rozhraní e-mailového klienta ukládány také běžné údaje související s takovou zprávou zasílané společně s ní.

U osob identifikovaných v příspěvcích účastníků jsou obvykle zpracovávány jejich

 • fotografie  (např. v soutěžních příspěvcích)

Registrace pro soutěže je obvykle zajišťována prostřednictvím webového rozhraní, příspěvku v rámci sociální sítě, který je považován za přihlášení do soutěže, případně e-mailem.

Zdrojem zpracovávaných údajů účastníků jsou přímo tito účastníci (tedy se jedná o údaje jimi poskytnuté), dále jsou některé údaje získávány samostatně MAFRA sledováním činnosti účastníků v rámci soutěže (např. v rámci kontroly přihlášení), či v rámci komunikace s účastníky (e-maily, tel. hovory). Z údajů u osob identifikovaných v příspěvcích účastníků jsou účastníci soutěží.

Webové stránky MAFRA také používají cookies a jiné síťové identifikátory.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení (EU) č. 2016/679 můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů účastníka je

 • pořádání soutěží

V této souvislosti budou údaje dále používány

 • k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů MAFRA
 • kontrole zneužívání hlasování v soutěži či
 • zabránění opakovanému hlasování
 • pro statistické účely
 • další rozvoj služeb MAFRA souvisejících s pořádanými soutěžemi
 • k vymáhání pohledávek a
 • k ochraně práv MAFRA a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů)

zejména před protiprávní činností. Údaje (zejména získané z komunikace s účastníkem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti MAFRA.
Základní identifikační údaje účastníků a případně údaje o jejich účasti v soutěži budou používány pro účely

 • přímého marketingu

tedy pro zasílání nabídek na další soutěže MAFRA či nabídek na dodávání produktů MAFRA (obvykle časopisů, resp. jejich předplatného), v nichž byla soutěž zveřejněna či jež byly výhrou v soutěži a to e-mailem, telefonem či poštou či případně, pokud s tím účastníci vysloví souhlas, i jiných marketingových nabídek.
Dále budou osobní údaje účastníka užívány MAFRA za účelem

 • plnění jejích právních povinností

zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní  a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
O výhercích soutěže a dále o účastnících soutěže, pokud to u nich vyplývá z charakteru soutěže (např. budou všichni účastníci zasílat do soutěže fotografie), může být přiměřeně

 • referováno v médiích či v rámci propagace MAFRA

Stejné platí u osob identifikovaných v příspěvcích účastníků, s ohledem na to, že tyto příspěvky jsou obvykle uveřejňovány (v závislosti na charakteru dotčené soutěže).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování osobních údajů účastníků je

 • nezbytnost plnění smlouvy o účasti v soutěži

tedy zajištění účasti účastníka v soutěži

 • oprávněné zájmy MAFRA

dané zejména zájmem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochraně jejích práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely, další rozvoj služeb MAFRA, zveřejňováním údajů v rámci zpravodajství o soutěži a propagace a zájmem na přímém marketingu

 • a oprávněné zájmy třetích osob

zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na přípravě příslušné soutěže)

 • plnění zákonných požadavků

zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).
Pokud účastník vysloví souhlas se zasíláním obchodních sdělení nad rámec nabídky účasti v dalších soutěžích, bude právním základem zpracování jeho osobních údajů

 • souhlas

Upozorňujeme, že souhlas může být kdykoliv odvolán. Zákonnost zpracování do odvolání souhlasu tím ale není dotčena.
V případě osob identifikovaných v příspěvcích účastníků je právním základem zpracování oprávněný zájem MAFRA.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení .

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů účastníka oprávněný zájem MAFRA (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj služeb MAFRA a ochranu práv MAFRA a třetích osob, přímý marketing či zpřístupňování zpravodajství o soutěži a o zpracování osobních údajů osob identifikovaných v příspěvcích účastníků), má dotčená osoba z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude MAFRA takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy dotčené osoby nebo jejími právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat.


V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv na základě oprávněného zájmu MAFRA) je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusí účastník uvádět žádné důvody, proč si nepřeje nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznese účastník námitku tak, že odhlásí další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který ve zprávě  bude obvykle za tímto účelem připojen, případně může námitku kdykoliv vznést zasláním e-mailu na adresu . Při  telefonickém kontaktu prosím sdělte tuto informaci operátorovi.


Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování. MAFRA bude ukládat údaje obvykle po tuto dobu:

 • pokud bude soutěž konstruována tak, že budou soutěžní příspěvky zveřejňovány, nebude doba zveřejnění obvykle omezena, tzn. soutěžní stránka s příspěvky bude obvykle dostupná bez časového omezení. Účastník ale může kdykoliv pořádat o odstranění svého soutěžního příspěvku z této stránky, přičemž pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro jejich další zveřejňování, bude příspěvek v přiměřené lhůtě ze stránky odstraněn. Stejné platí pro osoby identifikované v příspěvcích účastníků, pokud se bude jednat o žádost o smazání takového příspěvku.  Příspěvek však může být i nadále ukládán v podkladových databázích (viz dále),
 • e-mail a telefon účastníka a základní údaje o tom, jak, kdy a v souvislosti s jakou soutěží byl získán, bude uložen pro účely zasílání marketingových sdělení ve zvláštní databázi, v níž budou po přiměřenou dobu uložena i zasílaná sdělení a údaje, jestli na ně účastník reagoval či nikoliv, a tyto údaje budou užívány pro zasílání sdělení do podání námitky/odvolání souhlasu a následně uloženy pro ochranu práv MAFRA a doložení souladu s právními předpisy ještě po dobu nepřevyšující 4 roky,    
 • údaje o účastnících mimo výherců budou v podkladových databázích v případech jiných, než uvedených v písm. a), uloženy po dobu cca 12 měsíců od ukončení soutěže,
 • údaje týkající se výherců v případech jiných, než uvedených v písm. a), budou zpracovávány po dobu cca 10 let od konce roku, v němž byla soutěž ukončena, neboť tvoří podklady pro účetnictví.
 • pokud budou údaje o účastnících zpracovávány v rámci zpravodajství o soutěži či záznamů vysílání, nebude doba jejich zveřejňování omezena.

Pro zpracování údajů pro ostatní účely vychází MAFRA při určení doby zpracování z těchto hledisek:

 • délky promlčecí doby
 • pravděpodobnosti vznesení právních nároků
 • obvyklých postupů na trhu
 • pravděpodobnosti a významu hrozících rizik
 • případných doporučení dozorových orgánů

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému.
MAFRA bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude MAFRA zpracovávat ve své kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany účastníka je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude účast v soutěži umožněna a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).
Jméno a příjmení (a případně obec bydliště) výherců jsou obvykle zveřejňovány v daném médiu.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.


Pro přijímání a evidenci SMS jsou využívány služby společnosti

 • Advanced Telecom Services, s.r.o., Garden Eleven, Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10, Vršovice, IČO: 27635007

která však částečně funguje jako samostatný správce osobních údajů.
U příspěvků, u nichž z pravidel soutěže vyplývá, že budou uveřejňovány, dojde k jejich uveřejnění v příslušném médiu a dále případně v souvislosti s informováním o soutěži či propagací soutěží pořádaných MAFRA.
MAFRA jinak může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem účastníka. MAFRA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb)
 • provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb

Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu

 • právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům

kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také

 • orgánům veřejné správy

Pokud je soutěž spolupořádána společně s jinou osobou jako

 • spolupořadatelem

budou osobní údaje výherců a v odůvodněných případech i účastníků poskytnuty také této další osobě, za účelem jejich kontaktování (v souvislosti se soutěží či jeho newslettery) a předání výhry. Údaje o účastnících budou takovému spolupořadateli poskytnuty pouze v případě, kdy to bude uvedeno v pravidlech soutěže, pokud účastník s tímto poskytnutím vysloví souhlas nebo pokud to bude nutné k ochraně práv MAFRA, spolupořadatele či třetích osob.
Pro předání výhry budou potřebné doručovací údaje předány také

 • doručovací společnosti (např. České pošta)

která je bude obvykle dále zpracovávat jako samostatný správce údajů.

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.Poučení o zpracování osobních údajů pro osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v rámci systému ochrany oznamovatelů

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, a.s. pokud se jedná o osobní údaje osob zpracovávané v souvislosti s řešením oznámení o podezření na možné protiprávní jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon“).1 Zahrnuje informace týkající se zpracování osobních údajů:

 1. oznamovatelů,
 2. osob uvedených v § 4 odst. 2 Zákona (např. osob, které oznamovateli poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, osob jemu blízkých apod.),
 3. osob uvedených v oznámení
 4. svědků či jiných osob, jež mohou poskytnout informace k případu.

Toto poučení je zpracováno ve smyslu Nařízení (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Upozorňujeme, že totožnost oznamovatele je podle Zákona striktně chráněna. Seznamují se s nimi pouze zvlášť jmenované tzv. příslušné osoby. Podle § 20 odst. 2 a 3 Zákona informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle právních předpisů. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále také jen „MAFRA“). Správce při vyřizování oznámení postupuje zejména podle pravidel Zákona.

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracovávané osobní údaje oznamovatelů budou zahrnovat tyto údaje:

 • Datum narození
 • E-mail
 • Telefonní kontakt
 • Případně jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
 • Datum přijetí oznámení
 • Shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa
 • Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek
 • Informace o pracovním zařazení oznamovatele
 • Údaje nutné k prověření samotného případu
 • Informace nutné k zamezení jejich vystavení odvetným opatřením

Zpracovávané osobní údaje osob uvedených v oznámení oznamovatelů budou obvykle zahrnovat tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní kontakt
 • Informace o jejich pracovním zařazení
 • Údaje týkající se údajného porušení právních předpisů
 • Údaje nutné k prověření samotného případu

Zpracovávané osobní údaje svědků či jiných osob, jež mohou poskytnout informace k případu, budou obvykle zahrnovat tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní kontakt
 • Informace o jejich pracovním zařazení v MAFRA
 • Informace uvedené o nich v oznámení
 • Jimi předané informace

Zpracovávané osobní údaje osob uvedených v § 4 odst. 2 Zákona budou obvykle zahrnovat tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní kontakt
 • Informace nutné k zamezení jejich vystavení odvetným opatřením

Zdrojem informací bude obvykle částečně oznámení podle Zákona resp. AML Zákona, tedy údaje budou získány od oznamovatele, částečně informace získané vlastní činností pověřené osoby od třetích osob a dokumentace vedená o oznamovateli či ostatních osobách ze strany správce (vždy podle charakteru - např. v osobním spise, evidenci docházky, kamerovém záznamu apod.). V odůvodněných případech budou tyto informace doplněny o informace vyhledané v otevřených zdrojích (média, internet, veřejně přístupné rejstříky apod.).Zdrojem informací bude obvykle částečně oznámení podle Zákona, tedy údaje budou získány od oznamovatele, částečně informace získané vlastní činností pověřené osoby od třetích osob a dokumentace vedená o oznamovateli či ostatních osobách ze strany správce (vždy podle charakteru - např. v osobním spise, evidenci docházky, kamerovém záznamu apod.). V odůvodněných případech budou tyto informace doplněny o informace vyhledané v otevřených zdrojích (média, internet, veřejně přístupné rejstříky apod.).

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod.

Primárním účelem zpracování osobních údajů je:

 1. ochrana oznamovatele ve smyslu Zákona a AML Zákona a plnění dalších povinností podle Zákona a AML Zákona, tzn. přijetí oznámení, ověření případu, přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití oznámeného protiprávního stavu.

V této souvislosti budou dále údaje používány pro

 1. kontrolu činnosti našich zaměstnanců a spolupracovníků,
 2. statistické účely (obvykle v anonymizované podobě),
 3. další rozvoj tohoto systému, a
 4. k ochraně práv MAFRA a třetích osob (např. zaměstnanců či zpracovatelů provádějících pro společnost mediální skupiny MAFRA zpracování), zejména před protiprávní činností či vůči právním nárokům oznamovatele či dalších osob.

Údaje (zejména získané z elektronické komunikace, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem

 1. IT bezpečnosti MAFRA.

Dále mohou být osobní údaje užívány MAFRA za účelem

 1. případného plnění jejích dalších právních povinností, např. oznamování trestné činnosti, zamezení páchání trestné činnosti a podle předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, tedy zejména podle GDPR.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v GDPR vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 GDPR. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pro účely zpracování v souvislosti s ochranou oznamovatelů jsou u osobních údajů oznamovatelů aplikovány tyto právní základy zpracování:

 1. Pořizování a vedení povinných záznamů o oznámeních, pokud se jedná o údaje ve smyslu § 21 odst. 1 Zákona - právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy plnění právní povinnosti
 2. Pořizování a vedení povinných záznamů o oznámeních, pokud se jedná o jiné údaje, než údaje ve smyslu § 21 odst. 1 Zákona - právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy pracování pro účely oprávněných zájmů MAFRA jako správce osobních údajů
 3. Pro navrhování a přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení - právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy pracování pro účely oprávněných zájmů MAFRA jako správce osobních údajů
 4. Pro pořizování zvukové nahrávky podle § 19 Zákona je právním základem zpracování právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy plnění právní povinnosti, nicméně upozorňujeme, že předpokladem pořízení nahrávky je souhlas subjektu údajů (viz znění § 19 Zákona).
 5. Pro účely ochrany proti odvetným opatřením je právním základem zpracování právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy plnění právní povinnosti
 6. Pro ostatní účely, jako jsou statistické účely, další rozvoj tohoto systému a ochrana práv MAFRA a třetích osob je dán právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy pracování pro účely oprávněných zájmů MAFRA jako správce osobních údajů

Pro účely zpracování v souvislosti s ochranou oznamovatelů jsou u osobních údajů osob uvedených v oznámení, svědků či jiných osob, jež mohou poskytnout informace k případu, aplikovány tyto právní základy zpracování:

 1. Pořizování a vedení povinných záznamů o oznámeních, pokud se jedná o údaje ve smyslu § 21 odst. 1 Zákona - právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy plnění právní povinnosti
 2. Ostatní účely: právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy zpracování pro účely oprávněných zájmů MAFRA jako správce osobních údajů

Pro účely zpracování v souvislosti s ochranou oznamovatelů jsou u osobních údajů osob uvedených v § 4 odst. 2 Zákona, aplikovány tyto právní základy zpracování:

 1. Pro účely ochrany proti odvetným opatřením je právním základem zpracování právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy plnění právní povinnosti
 2. Ostatní účely: právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy pracování pro účely oprávněných zájmů MAFRA jako správce osobních údajů

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu (což je často právě případ zpracování v rámci systému ochrany oznamovatelů, vyjma případů, kdy budeme přímo plnit právní povinnost) v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem MAFRA (jedná se zejména o samotné řešení oznámeného případu), má dotčená osoba z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude MAFRA takové osobní údaje dále zpracovávat pro daný účel, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy dotčené osoby nebo jejími právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. V e-mailu prosím uveďte Vaši konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že bychom neměli údaje zpracovávat.

Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby příslušná společnost skupiny MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala k jiným účelům.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

MAFRA (resp. příslušná osoba pro ni činná) je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Výmaz bude obvykle prováděn 1x ročně na konci kalendářního roku pro případy, u nichž v daném kalendářním roce uplynula tato 5letá lhůta.

Pokud je doba zpracování u jiných, než výše uvedených dokumentů, stanovena právními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po tuto stanovenou dobu (např. předpisy o účetnictví, daňové předpisy atd.).

Pokud by došlo hned v počátečním posouzení oznámení příslušnou osobou ke zjištění, že daný případ nespadá do oblasti ochrany oznamovatelů dle Zákona, dojde k výmazu osobních údajů a uchování oznámení pouze v anonymizované či pseudonymizované formě pro evidenční účely, nebude-li po dohodě s oznamovatelem předána věc k vyřízení jinému útvaru, pak se bude doba zpracování řídit pravidly pro dané zpracování.

V případě dokumentů a informací uchovávaných v souvislosti s ochranou proti odvetnému opatření bude aplikována taktéž 5 letá lhůta ode dne uzavření (vyřešení) případu.

E-maily budou uchovávány nejvýše po dobu 5 let.

Ostatní podklady budou uchovávány po přiměřenou dobu s ohledem na jejich účel, která obvykle nepřekročí 5 let.

Výše uvedené doby mohou být překročeny v případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor s dotčenou osobou, který bude stále běžet, či bude probíhat řízení ze strany orgánu veřejné správy.

Pokud není některá doba pro zpracování určena konkrétně, bude při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému.

Podle § 21 Zákona je evidence údajů o přijatých oznámeních vedena v elektronické podobě.

Pomocné materiály mohou být krátkodobě vedeny v listinné podobě. Podobně originální podkladové materiály a dokumenty předané v listinné podobě budou uchovávány v listinné podobě.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.

Nejprve upozorňujeme, že totožnost oznamovatele je podle Zákona striktně chráněna. Podle § 20 odst. 2 a 3 Zákona informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle právních předpisů. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

V rámci systému pro ochranu oznamovatelů budeme používat pro příjem oznámení bezpečné e-mailové řešení společnosti Proton AG, se sídlem Route de la Galaise 321228 Plan-les-OuatesGeneva, Switzerland (www.proton.me). Jiné zpracovatele osobních údajů aktuálně nevyužíváme. Předávání osobních údajů do Švýcarska je v souladu s tzv. rozhodnutím o odpovídající úrovni ochrany v této zemi.

V případě prověřování jednotlivých oznámení, pokud by byly třeba k jejich prověření specializované znalosti, mohou být využity služby specializovaných právních, IT, účetních či forenzních firem, kteří by pak byli zpracovateli osobních údajů.

Poučení o právech subjektů údajů

Fyzická osoba má právo u MAFRA jakožto správce osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
 • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 GDPR). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR,
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
 • získat osobní údaje, které se jí týkají a
  • které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo
  • které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR a
 • má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Příslušná společnost není v určitých případech stanovených v GDPR povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že příslušná společnost mediální skupiny MAFRA zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Výjimky a práva jiných osob

Upozorňujeme, že výkonem Vašich práv, zejména práva získat kopii osobních údajů či práva přenositelnosti nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Proto se budeme snažit upravit Vám předávané údaje tak, aby tato práva nebyla dotčena. Přesto však prosím vždy zvažte, jak a zda můžete předané údaje dále použít. Mějte také na paměti, že např. v rámci práva na přístup můžete získat informace chráněné např. autorským zákonem a jejich další použití by mohlo být proto omezeno.

Jak bylo uvedeno výše, totožnost oznamovatele je podle Zákona vždy striktně chráněna, což bude zajištěno i při výkonu práv subjektů údajů. Upozorňujeme na to, že specifika ochrany oznamovatelů mohou být důvodem pro to, že budou v některých případech aplikovány výjimky zejména z informační povinnosti podle čl. 13 a 14 GDPR (viz zejména čl. 12 odst. 5 a 6, čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5) a práva na přístup podle čl. 15 GDPR (viz zejména čl. 15 odst. 4). Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

Jak nás můžete kontaktovat?

S ohledem na specifický charakter zpracování osobních údajů rámci systému ochrany oznamovatelů prosím ve věci zpracování osobních údajů v tomto systému kontaktujte přímo tyto příslušné osoby:
JUDr. Dagmar Hartmanová
JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D.
Tel. +420 734 517 401

E-mail: whistleblowing@mafrawb.cz

Obecné kontakty na MAFRA jsou:
MAFRA, a.s.
Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00
e-mail:
e-mail pověřence pro ochranu osobních údajů:
tel.: 225061234 (vyžádejte si prosím přepojení na právní úsek společnosti)
ID datové schránky: tu3cfw9


Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete nebo údajů určených ke zveřejnění (např. Vašich komentářů pod články apod.). Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.

Pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků či jiných zaměstnanců Vašeho podniku apod.), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádajte souhlas takovýchto třetích osob

Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.

V rámci konferencí je pořizováno foto- a videozpravodajství. V rámci záběrů vícero osob nejsme schopní vymazávat či nezabírat jednotlivé osoby  a ani by to nebylo přiměřené. Pokud by naši fotografové a kameramani pořizovali Vaše portrétní snímky a Vy jste s tím nesouhlasili nebo byste si nepřáli jejich zveřejnění, je nejlepší cestou rovnou danou osobu požádat o nepořízení/smazání takového snímku.

Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště  pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem (či jiným zákonným zástupcem) či nás zvlášť kontaktujte. Upozorňujeme, že naše služby, do nichž je nutné se registrovat, nejsou určeny osobám mladším 15 let, pokud nebude výslovně stanoveno jinak.

Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem MAFRA. Jedná se pravděpodobně o povrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.

Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.

Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku  dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na naši společnost naleznete zde.

Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.

Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

Předávání osobních údajů do ciziny

Zatímco podle Nařízení platí zásada volného pohybu osob v EU, Nařízení omezuje předávání osobních údajů do ciziny mimo EU (resp. EHP - Evropské hospodářské společenství). Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU (EHP) nepředává, kromě dodávky novin předplatitelům mimo EU (a samozřejmě v rámci sítě internet může mít přístup ke zveřejněným informacím každý uživatel internetu). Může se však stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat. U některých široce rozšířených systémů se tomu však nelze vyhnout. Jedná se zejména o systémy společnosti Google (např. Google Analytics), či společností Microsoft, Amazon a podobných nadnárodních firem. Většnou se jedná o systémy využívající servery nacházející se ve Spojených státech amerických.

K zajištění předávání údajů mimo EU využíváme tři hlavní nástroje:

1. Rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany. Tato rozhodnutí byla vydána pro řadu států, nicméně nejdůležitější je rozhodnutí z 10.7.2023 týkající se předávání osobních údajů do Spojených států amerických. To bylo vydáno rozhodnutím Evropské komise č. (EU) 2023/1795. Informace o těchto rozhodnutích pro další státy mimo EU naleznete zde. Seznam společností certifikovaných v USA podle nařízení (EU) 2023/1795 naleznete zde.

2.Tzv. standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí. Bližší informace o stadradních smluvních doložkách získáte zde.

3. Subdodavatel systémů pro správu našich online aktivit, společnost Piano Software Inc., se sídlem 111 S. Independence Mall E, Suite 950, Philadelphia, PA 19106, se při předávání údajů mimo EU spoléhá na tzv. závazná podniková pravidla. Ta naleznete zde. Tato pravidla byla schválena slovenským Úradom na ochranu osobných údajov.

Pro bližší informace a vyžádání dalších údajů podle Nařízení nás prosím kontaktujte na níže uvedných kontaktech.


Poučení o právech subjektů údajů

Poučení o právech subjektů údajů pro jiné zpracování, než pro účely novinářské činnosti

Fyzická osoba má právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
 • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
 • získat osobní údaje, které se jí týkají a
  • které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo
  • které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost
  ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
 • má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost  není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že MAFRA zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Poučení o právech subjektů údajů při zpracování pro účely novinářské činnosti

Zpracování osobních údajů pro účely svobody projevu je specifické s ohledem na to, že se v něm střetává ústavně zaručené právo na svobodu projevu a informací podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod a podle čl. 11 Listiny základních práv Evropské unie s taktéž ústavně zaručeným právem na ochranu soukromí a osobních údajů. Při naplňování práv dotčených osob (tedy subjektů údajů) proto budeme postupovat tak, abychom zohlednili veškerá výše uvedená práva. Samo Nařízení přitom obsahuje určité výjimky z úpravy práv subjektů údajů, které se obvykle budou aplikovat právě na zpracování pro účely novinářské činnosti. Jedná se o výjimky stanovené právě ve prospěch svobody projevu či ochrany práv správce (MAFRA) či třetích osob (např. novinářské zdroje). Další výjimky zakotvil Zákon.

Fyzická osoba má podle Nařízení právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení.  Toto právo však nenáleží, pokud se jedná o osobní údaje, které jsou zpracovávány pouze pro novinářské účely a dosud nebyly uveřejněny. V případě uveřejněných informací je možné toto právo vyloučit v odůvodněných případech, zejména pokud by jinak došlo k ohrožení nebo zmaření oprávněného účelu zpracování osobních údajů nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí (§ 19 Zákona). Právem získat kopii údajů také nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. U zveřejněných informací doporučujeme k získání informací využít vyhledávací formuláře na našich zpravodajských stránkách či v rámci specializovaných služeb. Upozorňujeme, že poskytnutím informací může být také omezeno právem na ochranu novinářského zdroje.
 • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů. Podle § 20 odst. 1 Zákona se však v tomto případě postupuje podle zvláštních zákonů, jako je § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů a § 35 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení. Podle § 20 odst. 1 Zákona se však v tomto případě taktéž postupuje podle zvláštních zákonů, jako je § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů a § 35 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení. Podle § 20 odst. 2 Zákona však toto právo přísluší v případě zpracování údajů pro novinářské účely pouze tehdy, pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů tyto údaje požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. I v těchto případech se právo na omezení zpracování nepoužije tehdy, pokud by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.
 • získat osobní údaje, které se jí týkají a
  • které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo
  • které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost
  ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení. Zde však upozorňujeme na to, že (i) takovým předáním nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, např. autorská práva apod. a (ii) u zpracování pro novinářské účely se obvykle nebude jednat o tento případ,
 • má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení s odchylkami podle § 22 Zákona.

Upozorňujeme také, že podle § 23 Zákona jsou možné v odůvodněných případech další výjimky z výše uvedených pravidel.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost  není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu vedle výše uvedených důvodů zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo 
 • odmítnout žádosti vyhovět

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že MAFRA zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.


Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

MAFRA, a.s.
Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00
e-mail:
tel.: 225061234 (vyžádejte si prosím přepojení na právní úsek společnosti)
ID datové schránky: tu3cfw9

Pokud máte zájem uplatnit u naší společnosti právo na přístup či přenositelnost podle GDPR, můžete využít standardizovaný formulář, který naleznete zde. Formulář nám pošlete buď poštou nebo v případě webových služeb nejlépe e-mailem, z nějž jste se do našich služeb registroval(a), čímž zároveň ověříme platnost Vaší e-mailové adresy.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost to myslí s ochranou osobních údajů vážně. Proto jsme se rozhodli bez ohledu na to, zda nám tato povinnost vznikla či nikoliv, jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů anebo výkonem Vašich práv podle GDPR.

Naším pověřencem se stala Dagmar Hartmanová z právního úseku naší společnosti.
Kontaktovat pověřence můžete prostřednictvím e-mailu: , na tel. čísle 225063133 či písemně na adrese:

MAFRA, a.s.
JUDr. Dagmar Hartmanová
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5