Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů osob registrujících se v rámci Lidovky.cz, Neviditelnýpes.cz a Českápozice.cz

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Vámi zadané údaje budeme zpracovávat k těmto účelům:

 • poskytování možnosti komentovat námi zveřejněné články, případně využívat další služby na Serverech, vč. související evidence uživatelů a smluvních vztahů
 • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích
 • zlepšování obsahu Serverů a jejich vývoji
 • zajištění bezpečnosti našich systémů, Serverů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. zejména k zasílání obchodních sdělení.

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů). Tam, kde O.Neff, s.r.o. působí jako samostatný správce, využívá někdy společnost MAFRA, a.s. jako tzv. zpracovatele osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli, obvykle obsahují:

 • Vaše jméno a příjmení, 
 • Váš e-mail,
 • použité heslo (v podobě hash souboru),
 • dále Vaši adresu, pokud nám ji sdělíte,
 • údaje o korespondenci s Vámi a údaje, jež budou obsahem takové korespondence (v této souvislosti jsou obě výše uvedené společnosti samostatnými správci osobních údajů),
 • příspěvky zadané do našich služeb (texty komentářů a údaje o tom, k čemu se takové komentáře váží, texty Vašich vzkazů, IP adresy, z nichž byly zadány a časy zadání, apod.), případně Vám zaslané reakce na příspěvek (v této souvislosti jsou obě výše uvedené společnosti samostatnými správci osobních údajů),
 • údaje o Vaší aktivitě v rámci služeb (uložením informací o provedení registrace a změn v účtu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste změnu provedli a času dané akce)

V případě pochybností o totožnosti registrovaného uživatele můžeme (tuto funkčnost zajišťuje za oba provozovatele MAFRA, a.s.) také vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů/identity uživatele. Během této doby bude účet uživatele pozastaven. Pravdivost údajů a identita může být doložena např. zasláním kopie občanského průkazu (nebo jiného relevantního dokladu, zejména u cizinců), předložením takového dokladu k nahlédnutí či prostřednictvím služby mojeID. U zasílaného průkazu je možné některé prvky, které nejsou potřeba k prověření identity, začernit či je jinak znečitelnit, pro účely prověření je však nutné zachovat viditelné jméno, příjmení, fotografii a datum platnosti průkazu. Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je ze strany MAFRA, a.s. ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti.

V případě osob mladších 16 let si můžeme vyžádat souhlas jejich zákonných zástupců, v takovém případě si k Vašim údajům uložíme i údaje o těchto osobách a způsobu, jak potvrdily Váš souhlas.

Dále jsou v našich službách užívány cookies a podobné technologie. Bližší informace o nich naleznete pro MAFRA, a.s. zde.

Námi zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci Vaší aktivity v rámci naší služby či našich stránek.

Jak dlouho budeme Vaše údaje ukládat

Naše společnosti nemohou Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou ukládány po celou dobu registrace a dále cca 12 měsíců po jejím zrušení (tzn. po tuto dobu je tedy možné účet obnovit). Následně jsou obvykle ukládány (zejména za účelem ochrany našich práv) po dobu dalších 3 let pouze základní identifikační údaje, údaje o registraci a udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu a kdy byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a logy aktivity v rámci Vašeho účtu; k těmto údajům vždy ukládáme i IP adresu, z níž byla daná akce provedena a čas jejího uskutečnění.

Upozorňujeme, že data Vámi zadaná do našich služeb, která jsou uveřejněna (např. komentáře u článků) nejsou po skončení registrace automaticky mazána, o jejich smazání je třeba zvlášť požádat. Vždy si prosím podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je provozovatelem ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti.

Pokud využijete placenou službu, budeme ukládat údaje dokládající využití takové služby po dobu 10 let; některé Vaše údaje (např. v rámci vystavených faktur) se stanou také součástí naší účetní evidence, pak je budeme ukládat po dobu vedení takové evidence.

V některých případech může být delší doba uložení údajů stanovena právními předpisy.

Zrušení služby

Svoji registraci můžete kdykoliv zrušit. Za tímto účelem kontaktujte administrátora služby pro MAFRA, a.s. na tomas.malek@lidovky.cz a pro O.Neff, s.r.o. na wag@volny.cz který s Vámi proces zrušení dokončí. Zrušením registrace přestaneme Vaše data užívat k původním účelům (vyjma komentářů a podobných služeb, kde prosím o smazání zveřejněných údajů výslovně požádejte). Upozorňujeme, že i po zrušení registrace budou některé údaje uloženy jako zálohy za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu naší činnosti s právními předpisy, zejména o ochraně osobních údajů a účetnictví. Pokud budou i nadále zveřejněny Vaše komentáře, budou u nich uloženy tyto údaje a to do doby jejich smazání a dále po přiměřenou dobu v rámci záloh: Jméno, obsah komentáře, datum vložení a IP adresa počítače, ze kterého byl komentář vložen.

Další informace o zpracování osobních údajů

Další informace o zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, a.s. vč. poučení o Vašich právech získáte zde.

Informace o využití cookies a podobných technologií ze strany MAFRA, a.s. naleznete zde.