Zastupování společnosti a použití log společnosti

MAFRA, a.s. MAFRA Print, a.s. a Stanice O, a.s. upozorňují své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že jejich jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici.

Následující smlouvy může uzavírat anebo právní jednání činit v zastoupení MAFRA, a.s., MAFRA Print, a.s., resp. Stanice O, a.s. vždy pouze její statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci či písemného pověření, která budou výslovně obsahovat zmocnění k takovému jednání:

1. smlouvy o smlouvě budoucí,

2. nakládání s doménami, ochrannými známkami a jinými předměty průmyslového vlastnictví,

3. uzavírání licenčních a podlicenčních smluv, vyjma běžných smluv s autory na příspěvky do médií,

4. nabytí, zatížení či zcizení nemovitostí,

5. jakékoliv zajištění či utvrzení dluhů jak MAFRA, a.s. (MAFRA Print, a.s., resp. Stanice O, a.s.), tak třetích osob (včetně ujednání o smluvních pokutách a uznání dluhu, ručení, finanční záruky apod.),

6. uzavření zástavní smlouvy, nabytí zastaveného majetku,

7. veřejná nabídka,

8. ujednání o závdavku,

9. jakákoliv dispozice s obchodním závodem či částí závodu, jeho zatížení apod.,

10. postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu,

11. převzetí majetku, postoupení smlouvy,

12. smlouvy o zápůjčce nebo úvěru,

13. jakékoliv úkony týkající se svěřenských fondů,

14. podávání nabídek a uzavírání smluv v rámci veřejných zakázek,

15. jakákoliv jednání týkající se cenných papírů (včetně směnek) či podílů v jiných osobách

16. dohody o narovnání,

17. vzdání se práva a prominutí dluhu (včetně jednání učiněných formou vrácení dlužního úpisu apod.),

18. pracovní smlouvy anebo

19. jakékoliv smlouvy, u nichž hodnota plnění kterékoliv smluvní strany přesahuje 100.000,- Kč bez DPH, ledaže se jedná o běžnou smlouvu o reklamě uveřejňované v médiích MAFRA, a.s. (MAFRA Print, a.s., Stanice O, a.s.) za obvyklých podmínek.

MAFRA, a.s. si zároveň vyhrazuje uzavření takovýchto smluv pouze písemně.

MAFRA Print, a.s. si zároveň vyhrazuje uzavření takovýchto smluv pouze písemně.

Stanice O, a.s. si zároveň vyhrazuje uzavření takovýchto smluv pouze písemně.

  

UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ LOG SPOLEČNOSTI

Použití loga mediální skupiny MAFRA či log z jejího portfolia musí být smluvně povoleno a schváleno (u jednobrandových log ředitelem marketingu, u  vícebrandových pak ředitelkou Corporate Affairs).  

Použití loga bez souhlasu zmíněných osob a mimo smluvně podepsaná mediální partnerství je bráno jako neoprávněné užití loga a bude řešeno právním oddělením.

Na základě schválení zveřejnění loga a v případě vašeho zájmu o jeho zaslání kontaktujte:

a) 1 brand – Marketing – Markéta Svobodová -
b) 2 a více brandů + korporátní logo – oblast sport – Corporate Affairs – Jana Aksamitová –
c) 2 a více brandů + korporátní logo – oblast kultura – Corporate Affairs – Tereza Sedláková –

V případě vašeho zájmu o mediální partnerství – zveřejnění loga mediální skupiny MAFRA či/a jejích brandů – nás, prosím, kontaktujte na e-mail .